Sida:Psalm1695-4.djvu/98

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Sedan wänder han sigh til folcket och säger:

HErren ware medh eder.

F. S.

Så ock medh tinom Anda.

Låter oss bedia:

O HErre alzmächtige Gudh! som hafwer låtit oss i tin Sacrament dellachtige warda/ Wij bedie tigh/ at du låter oss också medh tigh och alla tina vthkorade Helgon vthi tina ewiga ähro och härlighet deelachtige warda. Genom wår HErra JEsum Christum tin Son/ som lefwer och regnerar medh tigh och then Helga Anda vthi en Gudom af ewighet til ewighet/ Amen.

Åter wänder han sigh til folcket och säger:

HErren ware medh eder.

F. S.

Så ock medh tinom Anda.

Böijer idor hiertan til Gudh/ och anammer wälsignelse.

Herren wälsigne eder/ och beware eder! HErren vplyse sitt Ansichte öfwer eder/ och ware eder nådelig! HErren wände sigg Ansichte til eder/ och gifwe eder en ewig frijd! J Namn Faders/ och Sons/ och thens Helige Andes! Amen.

Pro exitu siunges förste wersen af förläne oss Gudh så nådelig:
och sedan efterföljande bönepsalm/ eller ock någon annan.

GUdh gifwe wårom Konung ioch all Öfwerhet frijd och godt Regement: at Wij vnder honom ett roligit och stilla lefwerne föra måge/ i all Gudachtighet occh ährlighet! Amen.