Sida:Psalm1695-4.djvu/97

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


och vndwike ther medh döden/ som syndenes löön är/ och fååm ewinnerligit lijf medh Christo. Men then som owärdeliga/ thet är/ medh ett obotfärdigt hjerta/ och vtan troon på Gudz löfte/ åter af thetta brödh/ och dricker af HErrans kalck/ han blifwer saker på HErrans lekamen och blodh/ och åter och dricker sigh sielfwom domen/ icke åthskiljandes Herrans lekamen. Therföre oss allom Gudh Fader/ och Son/ och then Helge Ande nådeligen beware! Amen.

Sedan säger Presten til folcket.

Herrans frijd ware medh eder.

F.

Så ock medh tinom Anda.

Ther efter berättar han folcket medh Brödet/ vpkpandes för hwar ooch en i synnerhet thessa orden: Wårs HErras JEsu Christi Lekamen beware tin kropp ooh siäl til ewinnerligit lijf/ AMen!

Sedan Medhkalcken/ säijandes:

Wårs HErras Jesu Christi Blodh beware tin kropp och siäl til ewinnerligit lijf/ Amen!

J medler tijd siunger Choren medh Församlingene thessa efterföljande Psalmer.

Agnus Dei Dominic.

Agnus Dei Nativit Christi.

Agnus Dei Paschal.

Agnus Dei Fest. Pentec.

O Gudz Lamb/ som borttager werldenes synder/ förbarma tifh öfwer oss! O Gudz Lamb som borttager werldenes synder förbarma tifh öfwer oss! O Gudz Lamb/ som borttager werldenes synder/ gif oss tin frij och wälsignelse! O Rene Gudz Lamb oskuyldigt på korsset för oss lsachtat! altij befinnun tolig/ ehuru nuwast förachtad. Wåra synder hafwer tu dragit: döden och helwetit nederslagit. Förbarma tigh öfwer oss o JEsu! Gif oss tin ewiga frihd o JEsu!

JEsus Christus är wå hälsa.
Gud ware lofwad och högeliga prisad.
Min högsta skatt o JEsu kär.
Wälsignat ware JEsu Namn.
JEsus är mitt lifj och hälsa.
Tigh ware lof och prijs o Christ.
Hwad kan migh ståå til trång:
Allena til tigh HErre JEsu Christ.
Min siäl skal lofwa HErran.
HErre JEsu Christ/ min.
O Gudh hwem skal jagh klaga.
Jagh weet ett blomster.

O Gu