Sida:Psalm1695-5.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan
[första stycket är ännu ej avskrivet]
II.

Böner at bruka för offentelig och enskilt andacht i kyrckian.

1. Om nådh och Anda til at rätterligen bedia. Se tilförena på thet 1075 bladet.

2. När man will gåå til kyrckio. Se tilförena på thet 1075 bladh.

3. När man är kommen i kyrckian.

O HErre JEsu Christe / min och hela werldenes Frälsare! på titt Ord och tin befalning är jagh nu kommen i titt Huus/ther tin ähra boor: ja/in för titt heliga Ansichte/ och vthi the helige Änglars åsyn. Gif migh förthenskull ett gudeligt/ ett reent och hörsamt hierta: at jagh frånwänder ifrån alla kötsliga tankar/ ifrå timeliga sakers åtrå och bekymmer/ må tigh här i Andanom och sanningene åkalla; för tigh nederfalla och knäböija; medh gudeliga psalmer tigh lofsiunga; och för alla tina margfalliga wälgierningar hierteligen lofwa och prisa. Gif migh/ barmhertige Fader/ then Helga Anda/ at jagh titt helga och saliggiörande Ord medh ett achtsamt och lydachtigt hierta anammar; och thet så betrachtar/ at jagh kan bära


frucht i ett godt tolamod. Ach hielp migh/ o milde HErre JEsu! at jagh så ödmiukt och andächtigt kunde tigh i thenna stridande Församlingen tiena/ at jagh ock i then Himmelske och triumpherande/ tigh samt medh Fadrenom och then Helga Anda/ lofwa och ähra må förvtan ända/ Amen.

4. Een annor.

JAgh beder tigh HErre Gudh käre himmelske Fader/ tu wärdigas förläna migh tin Helga Anda; på thet at jagh må kunna rätt förståå/ anamma/ behålla/ och vthi mitt hierta giöma och bewara titt helga Ord: tigh HErre Gudh til lof/ prijs och ähro/ och migh til förbättring; så och til min tröst och troos stadfästelse: på thet at jagh genom tin helga nådh således må wara en godh åker/ ther tin Gudomeliga sädh vthi faller/ sigh rotar/ tilwäxer/ och bär frucht i tolamod til thet ewiga lifwet. Amen.

5. Een annor.

KÄre himmelske Fader: jagh som nu är här ibland tin CHristeliga församling/ ther man titt helga Ord och Evangelium om tin kära Son JEsu Christo reent och klart predikar och förkunnar: och tin fattiga Christnhet förehållet warder/ hwad JEsus CHristus tin käre Son oss fattiga/ elände/ bedröfwade/ förtappade syndare/ genom sin heliga Mandom/ lidande/ dödh/ blodz vthgiutelse/ glädiefulla vpståndelse och himmelsfärd/ oss til godo vthrättat hafwer. Ther ock thet högwärdiga JEsu Christi tin kära Sons sanna Lekamens och blodz Sacramente/ efter wårs HErras JEsu Christi egen befallning och stichtelse/ warder rätt vthdelt och förhandlat. Jagh beder tigh/ tu wärdigas migh genom tin Helga Anda/ tin nådh förläna/ at jagh medh tine Gudomeliga hielp och krafft/ medh altsomstörsta flijt och alfware/ må höra titt Ord och helga Evangelium/ om JEsu CHristo tin kära Son; och thet icke allenast medh vtwärtes öron/ vtan at jagh vthi hiertat må thet förståå och anamma: så at thet må giöra frucht i migh til then ewiga saligheten: och at jagh ther efter må bättra mitt syndiga lefwerne; och afståå ifrå synden: och at jagh vnder then rena H. Evangelii läro/ må föra ett ährligit/ tuchtigt/ fromt/ Christeligt lefwerne: så at tu/ alzmächtige Fader/ kan warda ther igenom lofwad och prisad/ och min näste förbättrad. Amen.

6.

JAgh fattig syndig menniskia/ som i synd både aflad och född är; och jämwäl sedan i alla mina lijfzdagar ett syndigt lefwerne fördt hafwer: bekänner migh af alt hierta in för tigh/ alzwåldige ewige Gudh/ min käre himmelske Fader/ at jagh icke hafwer älskat tigh öfwer allting; icke min nästa såsom migh sielf. Jagh hafwer (tywärr!) medh mina fäder i margfalliga måtto syndat emot tigh och tin helga Budord/ både medh tanckar/ ord och gierningar; och weet migh förthenskull helwetit och ewinnerlig fördömelse wärd wara/ om tu skulle så döma migh/ som tin stränga rättwisa kräfwer/ och mina synder förtient hafwa. Men nu hafwer tu/ käre himmelske Fader/ vthlåfwat/ at tu wilt