Sida:RD 1935 34.djvu/168

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 17. T Nr 17. Ankom till riksdagens kansli den 15 februari 1935 kl. 2 e. m. Utlåtande i anledning av väckta motioner om beredande an medel för slutförande av organisatiønsarbetet bland landets slaktdjursproducenter. - (2:a avd.) l två inom riksdagen väckta, till jordbruksutskottet hänvisade likalydande motioner, nämligen l: 192 av herr von Heland m. fl. samt II: 350 av herr Andersson i Dunker, har hemställts, att riksdagen i skrivelse till Konungen ville uttala, att medel skola ställas till förfogande för slutförande av organisationsarbetet bland slaktdjursproducenter inom landet., Beträffande de skäl, som åberopats till stöd för denna hemställan, får utskottet hänvisa till motionen. A Kungl. Maj:t har till Sveriges slakteriförbunds, förening u. p. a., förfogande för bestridande av kostnaderna för av förbundet eller under dess ledning bedrivet organisationsarbete bland slaktdjursproducenter anvisat dels genom beslut den ] februari 1934 52,000 kronor, dels ock genom beslut den 13 april 1934 ett engångsanslag av 150,000 kronor. I en till Kungl. Maj:t ställd, av statens slakterinämnd med utlåtande den 21 december 1934 överlämnad framställning har slakteriförbundet hemställt, att Kungl. Maj:t måtte för slutförande av ifrågavarande organisationsarbete till slakteriförbundets förfogande anvisa ett belopp av 100,000 kronor. Såsom skäl för denna framställning har slakteriförbundet anfört, bland annat, att tidigare anvisade medel, varav den 31 december 1934 beräknades återstå 42,000 kronor, erfordrades för slutförande av organisationsarbetet inom landets södra och mellersta delar, samt att ett fullständigt slutförande av arbetet inom hela landet beräknades draga en kostnad av ytterligare 100,000 kronor. Slakterinämnden har i sitt utlåtande avstyrkt. bifall till slakteriförbundets framställning. Kungl. Maj:t har genom beslut den 25 januari 1935 såsom bidrag för bestridande av kostnaderna för i Norrland bedrivet organisationsarbete till slakteriförbundets förfogande anvisat ett engångsbelopp av 48,000 kronor att utgå från den del av jordbrukets prisregleringsfond, som motsvarades av influtna slaktdjursavgifter. Motionärerna anmärka, att slakterinämndens avslagsyrkande å. slak