Sida:RD 1935 34.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


%ko! tet. 8 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 17. teriförbundets framställning icke stode i överensstämmelse med tidigare uttalanden av riksdagen angående anslag av slaktdjursavgiftsmedel för förevarande organisationsarbete. Vidare förmena motionärerna, att ett fortsatt, genom bidrag från jordbrukets prisregleringsfond bekostat organisationsarbete kunde vara nödvändigt jämväl inom områden, där andelsföretag redan funnes. Jämlikt riksdagens bemyndigande tillkommer det Kungl. Maj:t att förvalta de medel, som inflyta till jordbrukets prisregleringsfond. Slutligt avgörande i anledning av förenämnda framställning från slakteriförbnndet har i behörig ordning träffats. Utskottet är förvissat om att, därest i framtiden förnyade framställningar om bidrag till organisationsarbetet bland slaktdjursproducenter framkomma, dessa från Kungl. Maj:ts sida bliva föremål för behörigt beaktande. . På grund härav finner utskottet ej skäl att biträda motionerna. Under åberopande av det anförda hemställer utskottet, att motionerna l: 192 och II: 350 icke må föranleda någon riksdagens åtgärd. Stockholm den 15 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Närvarande: se utlåtande nr 15. noen, Stockholm. Inne Marcus Boktryckeri-Aktiebolag. 1035.