Sida:RD 1935 34.djvu/175

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


6 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 21. Nr 21. Ankom till riksdagens kansli den 15 februari 1935 kl. 2 e. m. Utlåtande 6 anledning av 'väckt motion om 'viss ändring av lagen om vägdistrikt. (2:a avd.) l en inom andra kammaren väckt, till jordbruksutskottet hänvisad motion, nr 238, av herr Brännström har hemställts om sådan ändring i gällande lag om vägdistrikt, att landskommun, som' uppdelats i valdistrikt, beredes möjlighet att förrätta val av ombud till vägstämman för särskilda områden inom kommunen. Beträffande de skäl, som åberopats till stöd för denna framställning, hänvisas till motionen. I 7 § lagen den 7 juni 1934 om vägdistrikt stadgas: För utövande av 'vägdistriktets beslutanderätt skola ombud för de till distriktet hörande kommunerna sammanträde. å. vägstämma. Ombuden jämte suppleanter för dem väljas à kommunalstämma. Valet förrättas under tiden från och med den 1 september till och med den 15 november. I 10 § berörda lag föreskrives, bland annat, att röstlängd för val av ombud jämte suppleanter skall det år sådant val äger rum upprättas för varje kommun, samt att därest i kommun flera valdistrikt äro vid val till riksdagens andra kammare, längden skall uppläggas i särskilda delar, en för varje valdistrikt. Samma lags 11 § stadgar, att val av ombud jämte suppleanter skall i kommun, som utser två eller flera ombud, vara proportionellt, därest det begäres av minst så många väljande, som motsvaras av det tal, vilket erhålles, om samtliga väljandes antal delas med siffran för det antal ombud valet avser, ökad med 1. Iagen träder helt i kraft den 1 januari 1937. Emellertid skall val av ombud å vägstämma och suppleanter för dem äga rum första gången från och med den 1 september till och med den 15 november 1935. Bestämmelserna angående vägstämma med dessa ombud skola i huvudsak tillämpas även före den 1 januari 1937. Motionären framhåller, att i åtskilliga större landskommuner, där även antalet deltagare i förenämnda val kan väntas bliva betydande, sannolikt stora praktiska svårigheter torde uppkomma för att genomföra ett val å. kommunalstämma i enlighet med 7 § lagen om vägdistrikt.