Sida:RD 1935 34.djvu/176

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 21. 7 Utskottet vill icke förneka, att de av motionären framförda betänkligheterna kunna vara berättigade. Det synes ingalunda vara uteslutet, att i några större landskommuner vissa svårigheter genom stort deltagande vid val av vägstämmoombud jämte suppleanter kunna uppstå. Av Sveriges landskommuner hade emellertid den 1 januari 1934 endast 3 hößfß invånarantal än 20,000, 12 kommuner ett invånarantal mellan 12,000 och 20,000 samt 10 kommuner mellan 10,000 och 12,000 invånare. Rösträtt vid val av vägstämmoombud torde därjämte tillkomma endast en viss del av de kommunalt röstberättigade. Av motionären antydda svårigheter synas sålunda endast kunna förväntas uppkomma i ett fåtal kommuner. För att, såsom motionären åsyftar, anordna val distriktvis måste detta göras proportionellt. Såsom en lösning av förevarande spörsmål kunde övervägas att medgiva val distriktvis i sådana fall, där det antal röstberättigade, som angives i 11 § lagen om vägdistrikt, viss tid före valet skriftligen begära, att valet skall vara proportionellt. Emellertid anser sig utskottet, innan ifrågavarande lag trätt i kraft samt erfarenhet av huru densamma verkar saknas, icke kunna föreslå någon ändring i dess bestämmelser. . Under åberopande av det anförda hemställer utskottet, att motionen II:238 icke må föranleda någon riksdagens åtgärd. Stockholm den 15 februari 1935. På jordbruksutskottets vägnar: C. J. JOHANSSON. Närvarande: se utlåtande nr 19. Uhlofld