Sida:RD 1935 34.djvu/177

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ultbllot. 8 Jordbruksutskottets -utlåtande Ni' 22. Nr 22. Ankom till riksdagens kansli den 15 februari 1985 kl. 2 e. m. Utlåtande i anledning av väckt motion om ändring av 5.9 § i lagen om vägdistrikt. (2:a avd.) l en inom andra kammaren väckt, till jordbruksutskottet hänvisad motion, nr 385, av herr Hage m. fl. har hemställts, att riksdagen måtte vidtaga den förändringen i § 59 i lagen om vägdistrikt, att vägstämma tillerkännes rätt att å kommunalnämnd eller särskilt utsedda förtroendemän överlåta vägskattens debitering, uppbörd, indrivning och redovisning. Beträffande de skäl, som åberopats till stöd för denna framställning, hänvisas till motionen. I 59 § lagen den 7 juni 1934 om vägdistrikt föreskrives, att vad om debitering, uppbörd, indrivning och redovisning av landstingsmedel är stadgat, skall äga motsvarande tillämpning beträffande vägskatt. Sagda lag träder, med vissa undantag, i kraft först den 1 januari 1937. Enligt 48 § lagen om landsting den 20 juni 1924 gäller, att länsstyrelse ombesörjer, på landstingets därom framställda begäran, att de av landstinget till uttaxering beslutade medel under benämning landstingsmedel varda genom vederbörande, i sammanhang med kronoskatterna, debiterade och indrivna. Enligt lagen om vägdistrikt skall rikets landsbygd vara indelad i vägdistrikt. Indelningen, som gäller från och med den 1 januari 1937, skall ske före den 1 juli 1935. Enär denna indelning sannolikt kommer att ordnas så, att ett vägdistrikt allenast undantagsvis kommer att omfatta endast en kommun, synes den av motionärerna åsyftade rätten för vägstämma att å kommunalnämnd överlåta vägskattens debitering, uppbörd, indrivning och redovisning i övervägande antal fall icke lämpligen kunna ifrågakomma. Att överlåta vägskatteuppbörden à särskilda förtroendemän synes utskottet icke vara ändamålsenligt. Härjämte torde enligt utskottets förmenande riksdagen knappast böra utan synnerligen vägande skäl besluta ändring av bestämmelser i författning, som ännu icke tillämpats. -;- U- <1-