Sida:RD 1935 34.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 28. 5 ga, samt att, för den händelse uppdelning skett på de i Flenshults bys skifteslag ingående fastigheterna av den skifteslaget tillhörande sjön Flen, den utanför lottens strand varande delen av kronoegendomens vattenområde, i huvudsaklig överensstämmelse med vad som av överlantmätaren utmärkte å berörda karta, skall medfölja lotten utan förhöjning av saluvärdet men att, därest sådan uppdelning icke skett, lotten skall försäljas utan andel i vattnet i sjön; 8) att av kronoegendonien */'-.- mantal Nyaby nr 4 Lillegård i Alseda socken av Jönköpings län lotten litt. Ca må till åsatt saluvärde och med tillträdesrätt den 14 mars 1936 försäljas jämlikt förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m. med hembudsrätt jämlikt 9 § sagda förordning för Gustaf Elias Karlsson, skolande vid försäljningen iakttagas, dels att den i kronans ägo" kvarvarande delen av egendomen tillförsäkras rätt till väg över salulotten fram till samfällda vägen från Skäggenäs till Nyaby Södergård ellerden väg, som å, distriktslantmätare Oldenburgs karta betecknats med ägofig. nr 115, dels ock att, därest arrendatorn Karlsson inköper lotten, i blivande köpehandlingar inryckes bestämmelse om att varken Karlsson eller kronan äga på grund av gällande arrendekontrakt om kronoegendomen framställa några anspråk på ersättning för höstplöjning, trädesberedning, gräs-, frö- och höstsädessådd eller husröta; 9) att kronocgendomen '/-2 mantal Torestorp nr 1 i Svartorps socken av Jönköpings län må med ett saluvärde av 28,800 kronor och med tillträdesrätt den 14 mars 1936 försäljas enligt förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m. med hembudsrätt jämlikt 9 § 1 mom. för Johan lsaksson, samt under villkor i övrigt, att köpare skall respektera den Smålands kraftaktiebolag medgivna rätten att över egendomen hava framdragen elektrisk kraftledning samt, därest lsaksson förvärvar egendomen, att varken han eller kronan skall äga framställa några som helst ersättningsanspråk gent emot varandra på grund av det nu rörande egendo