Sida:RD 1935 34.djvu/195

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 28. men gällande arrendekontraktet i fråga om ersättning för trädesbruk, höstplöjning, sådd eller husröta; 10) att av hemmanet Rebbelberga 101 under kronoparken Ängelholm i Rebbelberga socken av Kristianstads län det tomtområde, som å en i länets lantmäterikontor upprättad, den 10 december 1934 dagtecknad karta utmärkts med litt. b och som består av dels ovan Rönneåns vattenyta belägen mark, som vid preliminär arealberäkning befunnits innehålla 1.2 hektar, dels ock grund och vatten i Rönneån utanför områdets strand i den mån dessa höra till hemmanet, må med ett saluvärde av 15,500 kronor försäljas enligt förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m. med tillträdesrätt för köpare räknat från den 14 mars 1935 och med hembudsrätt jämlikt 10 § förordningen för arrendatorn, förre läroverksadjunkten A. Trollér; skolande, därest Trollér begagnar sig av hembudsrätten och förvärvar området, dels Trollér äga erhålla avdrag å saluvärdet med 5,500 kronor, dels ock varken kronan eller Trollér äga framställa fordringsanspråk gent emot varandra, på grund av det rörande lägenheten Haradal nu gällande arrendeavtali fråga om ersättning för trädesbruk, höstplöjning, sådd eller husröta; skolande vid försäljningen i övrigt iakttagas, att området överlåtes i det skick, vari det vid tillträdet befinnes, att i köpet ingå endast kronan tillhöriga, å området befintliga byggnader och anläggningar, att med området följer rätt att för vägändamål nyttja den mark. som å förenämnda i länets lantmäterikontor upprättade karta betecknats med litt. a, samt att kronan förbehåller sig frihet från annan hemulsskyldighet än köpeskillingens äterbärande; 11) att av kronuparken Granvik i Undenäs socken av Skaraborgs län må enligt bestämmelserna i förordningen den 6 juni 1929 (nr 176) angående försäljning i vissa fall av kronoegendom m. m. försäljas a) lägenheten Källamäset (Bocksjö 1') med ett saluvärde av 3,850 kronor och med tillträdesrätt för kö pure räknat frun den 14 mars 1935 samt med hembuds* rätt jämlikt 9 § förordningen för 'Karl Erhard Söderlund: