Sida:RD 1935 34.djvu/38

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Jordbruksutskottets utlåtande Nr 1. 37 att riksdagen må till Statens hinystdepder och stuteri: Omkostnader för budgetåret 1935/1936 anvisa ett förslagsanslag av 188,400 kronor, att utgå av totalisatormedel 51:e) Hästavelns befrämjande, förslagsanstag. Under punkt 51 har Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen att till Hästavelns befrämjande för budgetåret 1935/1936 anvisa ett förslagsanslag av 512,500 kronor, att utgå av totalisatormedel. 1 l samband härmed har utskottet till behandling förehaft två inom riksdagen väckta, till utskottet hänvisade likalydande motioner, nämligen l: 263 av herrar Johansson, Johan, och Svenson-, Ernst, samt II: 383 av herr Werner i Höjen m. fl., vari hemställts, att riksdagen ville besluta att av i statsverkspropositionen under nionde huvudtiteln punkt 51 upptaget anslag till hästavelns befrämjande förslagsvis 244,700 kronor måtte få användas till hästpremieringen. Beträffande de skäl, som anförts till stöd för motionerna, hänvisas till dessa. Kungl. Maj:ts förslag innebär, att - i enlighet med de nya grunderna för riksstatsuppställningen och de av departementschefen förordade grunderna för redovisning á riksstaten av totalisatormedlen - under ett gemensamt anslag, benämnt "Hästavelns befrämjande", av förslagsanslags natur, sammanförts utgifter för följande ändamål, nämligen hästpremieringen, understöd åt hästavelsföreningar och för stamboksföring av hästar, demonstration i hovvård och hovbeslag ävensom de utgifter, som bestridas med medel ställda till Kungl. Maj:ts förfogande för tillgodoseende av diverse ändamål, ägnade att främja hästaveln. I Kungl. Maj:ts framställning under punkten 51 hava utgifterna under anslaget till hästavelns befrämjande för budgetåret 1935/1936 beräknats sålunda: Hästpremieringen, förslagsvis ........................ ....................... ., kronor 214.700 Understöd åt hästavelsföreningar och för stamboksföring " 54,000 Demonstration i hovvård och hovbeslag ................................. .. " 8,000 Till Kungl. Maj:ts förfogande för tillgodoseende av diverse ändamål, ägnade att främja hästaveln .............................. .- " 80,800 Summa kronor 357,500. I jämförelse med summan för innevarande budgetår av utgifter, vilkaavses skola bestridas med anslaget, innebär Kungl. Maj:ts förslag en ökning av det till Kungl. Maj:ts förfogande ställda beloppet med 26,100 kronor, huvudsakligen för beredande av medel för inköp under nästa budgetår av en engelsk fullblodshinzst.