Sida:RD 1935 34.djvu/39

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


38 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 1. I tidigare under huvudtiteln gjorda framställningar har Kungl. Maj:t föreslagit, att av totalisatormedel skulle under budgetåret 1935/1936 bestridas följande utgifter: Stuteribyràn i lantbruksstyrelsen: ' avlöningar, förslagsamlag kronor 30,000 omkostnader, förslagsanslag ------- - * 3,000 kronor 38,000 Statens hingstdepåer och stuteri: avlöningar, förslagsanslag .................. .. kronor 161,100 A ' omkostnader förslagsanslag .............. .- " 188.400 " 349,500 Summa kronor 387,500. I inkomstberäkningen för samma budgetår har titeln "totalisatormedeh upptagits till 900,000 kronor. Då förslagsanslaget till hästavelns befrämjande ansetts böra upptagas till belopp, motsvarande skillnaden mellan det, vilket beräknas komma att inflyta i totalisatormedel under budgetåret, och summan av de belopp, som under andra anslag än det sist omförmälda, beräknas skola utgå av sådana medel, har detta anslag för nästa budgetår uppförts med (900,000 - 387,500 =) 512,500 kronor. Motionerna åsyfta en höjning av det förslagsvis beräknade beloppet för hästpremieringen med 30,000 kronor från 214,700 kronor till 244,700 kronor. Umomf, Utskottet har intet att invända mot att, i enlighet med Kungl. Maj:ts framställning, till hästavelns befrämjande för budgetåret 1935/1936 anvisas ett förslagsanslag av 512,500 kronor, att utgå av totalisatormedel. Emellertid har departementschefen beräknat utgifterna under anslaget till hästavelns befrämjande för nästa budgetår till allenast 357,500 kronor, därav förslagsvis 214,700 kronor till hästpremieringen. Motionärerna hava till stöd för sitt förslag om höjande av sistnämnda belopp till 24-1,700 kronor åberopat, hurusom 1923 års riksdag lämnade medgivande till anordnande av totalisatorspel vid hästtävlingar och kapplöpningar under den uttryckliga förutsättningen, att den därav uppkommande vinsten skulle komma den svenska hästaveln - särskilt den kallblodiga - till godo. I detta sammanhang vill utskottet - i likhet med vad utskottet tidigare vid flera tillfällen funnit anledning att göra - framhålla angelägenheten av tillräckligt stöd åt den inhemska hästaveln. Då. enligt utskottets åsikt behov föreligger av den ökning i medolsanvisningen till hästpremieringen, som motionärerna föreslagit, samt totalisatormedlon för nästa budgetår kunna beräknas lämna tillgång till bestridande av denna ökning, biträder utskottet motionerna. Utskottet tillstyrker alltså, att utgifterna under anslaget till hästavelns befrämjando för budgetåret 1935/1936 beräknas till 387,500 kronor, därav förslagsvis 244.700 kronor till hästpremieringen. Under åberopande av det anförda hemställer utskottet.