Sida:RD 1935 34.djvu/41

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Ullløltet . 40 Jordbruksutskottets utlåtande Nr 1. 56:e) Fáravelns befrämjande, reaervatiomanslag. Kungl. Maj:ts förslag under *punkten 56 innebär icke någon ändring av grunderna för anslageta disposition. Då emellertid, i motsats till för innevarande budgetår, någon reservation å. anslaget icke är att 'påräkna, tarvas för nästa budgetår en ökning i medelsanvisningen av 3,200 kronor. Med tillstyrkande av bifall till framställningen hemställer utskottet, att riksdagen må till Fåravelns befrämjande för budgetåret 1935/1986 anvisa ett reservationsanslag av 7,000 kronor. 57:o) Getavelns befrämjande, reservationsanslag. Kungl. Maj:ts under punkten 57 gjorda framställning innebär, att verksamheten i fråga skall under 1935 bedrivas enligt samma grunder som under åren 1933 och 1934. Då någon reservation á anslaget icke vidare torde stå till förfogande, tarvas anslagsanvisning motsvarande ett oförändrat medelsbehov av 3,700 kronor. I anslutning till Kungl. Maj:ts framställning hemställer utskottet, att riksdagen må till Getavelns befrämjande för budgetåret 1935/1936 anvisa ett reservationsanslag av 3,700 kronor. 58:o) Fjäderfäavelns befrämjande. Kungl. Maj:ts under punkten 58 gjorda framställning avser anvisande för ändamålet av ett oförändrat anslagsbelopp, 35,000 kronor. Departementschefen har funnit budgetära synpunkter lägga hinder i vägen för bifall till en av Sveriges fjäderfäavelsförening gjord framstâlk ning om anvisande för budgetåret 1935/1936 av statsanslag till fjäderfäavelns främjande med 42,000 kronor. Utskottet finner i likhet med departementschefen, att budgetära synpunkter lägga hinder i vägen för en förhöjning av anslaget samt att Sve1'i808 fiäderfäavelsförening får anpassa sina utgifter med hänsyn härtill. Med tillstyrkßllfiß 8-V Kllflßl- Maj:ts förslag hemställer utskottet alltså, att riksdagen må till Fjäderfäavelns befrämiande för budgetåret 1935/1936 anvisa ett nnslao av 85.000 kronor. - 59i°) Bilimflßllll b°fl'Ümin!do. Under punkt 59 har depurtementschefen förklarat sig av statsfinansiella hänsyn ioke kunna förorda. att anslag för ifrågavarande ändamål uppfördes a rilrsstaten.