Sida:RR 1678 september 21 612 ff.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
21
Datum Norrewedinge Septemb.

ihugkomma, besynnerl. dem som hafue giordt och pröfuas än mehr capables och så beredwillige som skylldige at giöra Oss och Cronan trogne och nyttige tienster, på det både dhe sielfue måge hafua något för deras trogne tienster at hugna sigh af och deras efterkommande jembwähl till allt godt styrckte och upwäckte blifua. Så emedan Wår troo tienare Majoren och Commendanten på Ryssåhs Skantz Ehrlig[?] och Manhafftig Johann Gunnarson är af hederlige och Gudhfruchtige Föräldrar född och herkommen och hafuer allt ifrån barndomen winlagt sigh om dygd och redeligheet, fattandes utj i förstone mäst lust och Willia till krijgswäsendet, och begaf sigh fördenskull Ao 1635 under Wår och Rijkzens Milice först för gemehn huarifrån han tijdh efter annan alle dhe nedrige Chargerne igenom gådt och i anseende till sin flijt och trooheet Ao 1656 d. 26 Septemb. af Wår Sahl. H. Fader Glorwyrdigst i Åminnelse blef befullmechtugat at wara RegementzQuartermestare under Öfuerste Johan Stakes Regemente Ao 1673 d. 28 Apri. ward han förordnat till Capiteins Chargen under samma

Regemente