Sida:RR 1678 september 21 612 ff.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
21
Datum Norrewedinge Ao 1678

Regemente. Och såsom han wthj heela det nästförflutne Krijget, serdeles medh den hårde båhuusiske belägringen hafuer sigh tappert och wähl förhållit och derföre nu nyligen blefuet jempte Majors Chargen Commendantskapet på Ryssåhs Skantz anförtrodd, Så hafue Wij och nu till hans lyckas befrämielse och at gifua honom wijdare anledningh till at framhärda wtj sitt redelige wpsåth trooligen och wähl at tiena, i Nåder godtfunnit hans förre Ståndh och Wärde at förbättra förmedelst Adeligt Nampn och privilegier, gjörom det ock förmedelst detta Wårt öpne bref sampt af Konungzl. Macht och Myndigheet wnne, skänkie och gifue honom Johann Gunnarson, hans Hustru, Barn och ächta Bröstarfwingar så födde som ofödde, så Man, som Qwinköhn efterfölliande Wapen och Skiöldemerckie, Neml. en himmelsblå Skiölldh huarutinnan nederst wedh rinnande Wattn är en holme och deruppå en befestningh medh tree torn, ett stordt rundt medh tree Skantzkorgar öfuerst mellan twenne smärre torn. Ofuanpå Skölden en öpen Tornerhielm och deruppå en Crona, huarutur upstijga twenne bewäpnade Armar, som hålla en brinnande granat, på hwardera sijdan äre utsatte 3 medh gule och

blå