Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/145

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 17 januari e. m. Nr 3. 113 Statsverksproposítíonen. (Forts.) detta försämrade läge skulle företagas, med minsta möjliga skada för de värdefulla ting, som nu äro beroende av det allmännas verksamhet.» Han hade bort tillägga: »Med minsta möjliga skada för hela vårt näringsliv.» J ag kan icke finna annat än att här ligger förklaringen till den djärvhet, som finansministern har visat i sin budgetbehandling, d. v. s. om detta försök misslyckas, måste man gå över till en annan ordning, ett annat sätt, varpå nationens hushållning skall bedrivas. Då jag för min del håller på dennuvarande. samhällsordningen och tror, att den är för land och folk denlyckligaste, är det klart, att jag för min del måste gå med dem, vilka vilja, att vi skola iakttaga all möjlig försiktighet, så att vi icke rubba de fasta grundvalar, på vilka vår natíonalhushållning hittills har vilat. En dylik grundval äralldeles otvivelaktigt kapitalet; andra enligt min mening lika viktiga äro det enskilda initiativet, det enskilda intresset och den enskildes sparvilja. Hans excellens herr statsministern Hansson: Herr talman! Jag ber endast att få påpeka för herr Trygger, att jag icke har talat om den kritik, somutövades vid förra årets riksdag. Jag har däremot sagt, att den kritik ute ilandet, som utövats mot uppgörelsen i fjol, icke fått något uttryck här. Att herr Trygger har gjort sig skyldig till detta missförstånd av mitt yttrande, kanske kan ge mig anledning att uttala den uppfattningen, att han också missförstått finansministerns avsikter. Efter härmed slutad överläggning hänvisades ifrågavarande kungl.proposition till statsutskottet, varjämte densamma remitterades, i vad denangick pensionsväsendet samt riksdags- och revisionskostnader ävensomkostnader för riksdagens hus och riksdagens verk, till bankoutskottet, samt,såvitt propositionen rörde jordbruksärenden, till jordbruksutskottet. Till vederbörande utskott skulle jämväl överlämnas de i anledning avpropositionen inom kammaren nu avgivna yttrandena. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 45, angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter; och nr 46, angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhörigamarkområden m. m. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 52, angående vissa redovisnmgsåtgärder 1 anledning av överlåtelse från _statens järnvägar till domänverket av nämnda järnvägars slipersfaktori vid Piteå. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tproposition nr 53, angående ändring i gällande bestämmelser rörande lokalpostförsändelse. Föredrogs och hänvisades till konstitutionsutskottet herr Löf'va«ndersmotion, nr 17, angående kvalificerad majoritet vid kommunala beslut omavskaffande av kommunalfullmäktiginstitutionen. Första kammarens protokoll 1931:. Nr 3. 8