Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 12 januari. Nr 1. 13 Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskottmilitieombudsmannens vid innevarande riksmöte avgivna ämbetsberättelse. Efter föredragning av en från fullmäktige i riksgäldskontoret inkommen skrivelse till riksdagen med överlämnande av ett av en utav fullmäktigetillsatt kommitté, riksdagens lönekommitté, den 15 december 1933 avgivetbetänkande angående ordnande av avlöningsförhällandena för riksdagenspersonal beslöt kammaren hänvisa detta ärende till kamrarnas talmän för att, efter behandling vid talmanssammanträde jämlikt § 3 mom. 2 av de förriksdagen antagna reglementariska föreskrifter, av talmännen överlämnas till bankoutskottet. Föredrogs och lades till handlingarna Kungl. Maj :ts skrivelse medtillkännagivande, att Kungl. Maj :t förordnat statsrådet Karl Samuel Levinson att under innevarande lagtima riksdag utöva den befattning medriksdagsärânden, som jämlikt § 46 riksdagsordningen tillkommer en ledamot avstatsrå et; och skulle underrättelse om denna skrivelses innehåll genom utdrag av protokollet meddelas vederbörande utskott samt de ledamöter, som havainseende över riksdagens kansli. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 2_26 och 28_36 blevo desamma på begäran bordlagda. Avgåvos och bordla-des nedannämnda motioner: nr '1, av herr Wehlin m'. fl., angående vissa spörsmål i fråga om den högre skolundervisningen; nr 2, av herr Sjödahl m. fl., om beredande av hyreshjälp åt arbetslösa, som icke äro familjeförsörjare; nr 3, av herr Sjödahl m. fl., om inrättande av en särskild avdelning inom ïrrbletslöshetskommissionen för behandling av frågor rörandeungdomsarbetsös eten; nr 4, av herr Sjödahl m. fl., om ökat statsbidrag till kommuner, somanordna yrkesutbildningskurser för arbetslösa; nr 5, av herr Källma-n, om epidemisjukvårdens överförande till landstingens förívaltningsutskotts eller deras sjukvårdsavdelningars verkställighet ochförva tning; nr 6, av herr Källman, om barnmorskeväsendets överförande tilllandstingens förvaltningsutskotts eller deras sjukvårdsavdelningars verkställighet och förvaltning; nr 7, av herr Källman, om förste provinsialläkares inträde såsomsjälvskriven ledamot av landstings förvaltningsutskott eller desssjukvårdsavdelning; nr 8, av herr 'von Helaml, om beredande av möjlighet till förlängdvärnpliktstjänstgöring för till linjetjänst uttagna värnpliktiga och f. d.stamanställda; nr 9, av herr 'von H eland, om anslag till förlängd värnpliktstjänstgöring för vissa till linjetjänst uttagna värnpliktiga och f. d. stamanställda; samt