Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/163

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 23 januari e. m. Nr 4. 15 nr 270, av herr Gustafson, F rithiof, och herr Nilsson, Bernhard, omordnande av allmän folktandvård; nr 271, av herr Nilsson, Alexander, m. fl., om bättre kontroll av mätare för elektrisk energi; nr 272, av herr Henriksson m. fl., om ändrade grunder för dyrtidstillägg åt befattningshavare i -statens tjänst; nr 273, av herr Andersson, Elof, m. fl., om ändrade grunder fördyrtidstilllägg ät befattningshavare i statens tjänst; nr 274, av herr Lindhagen, angående överenskommelser med vederbörande främmande makter rörande samverkan mellan de mindre staterna och särskilt mellan balterna och mellan skandinaverna; nr 275, av herr Lindhagen, om ett utrikesutskott; nr 276, av herr Lindhagen, om rikets kolonisation; nr 277, av herr Lindhagen, om komplettering av ofullständiga jordbruk; nr 278, av herr Lindhagen, om arrendeproblemet; nr 279, av herr Lindhagen, om tillägg till allmänna expropriationslagen för jordbruksändamäl; nr 280, av herr Lindhagen, i anledning av Kungl. Maj :ts framställningangående anslag till arrenderådgivning åt vissa arrendatorer; _nr 281, av herr Lindhagen, angående kontroll på den socialaarrendelagstiftningen; nr 282, av herr Lindhagen, angående omvårdnaden om vissa statensjordbruksarrenden; nr 283, av herr Lindhagen, om höjning av anslaget till upplysningsarbete för freden; nr 284, av herr Lindhagen, om ökat anslag till viss gottgörelse åt förut i Ryssland bosatta svenska undersåtar m. m.; samt d nr 1285, av herr Lindhagen, om förbud mot rökning i riksdagenssammanträessa ar. Herr förste vice talmannen erhöll på begäran ordet och yttrade: Jag _ber, herr talman, att få. hemställa, att kammaren måtte besluta att till-sätta två, tillfälliga utskott, vartdera bestående av åtta ledamöter och fyra suppleanter. Denna hemställan bifölls. Herr talmannen föreslog, det kammaren ville besluta att vid sammanträde, som komme att hållas lördagen den 27 innevarande månad, företaga val avledamöter och suppleanter i de nu beslutade utskotten. Detta förslag antogs. p 7 _ Kammarens sammanträde avslutades kl. 8.30 e. m. In fidem G. H. Berggren.