Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/174

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 5. Lördagen den 27 januari. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 204, av herr Larsson, Johan August, om anslag till möjliggörande avanvändning av smör i stället för margarin vid vissa allmänna inrättningar; nr 205, av herr Larsson, Johan, om bidrag av automobilskattemedel tillenskilda personer för vägunderhåll; nr 206, av herr Ernfors, om byggande av en statsbana mellan Heby och Horndal; nr 207, av herr Sandström m. fl., om statsbidrag till Luossavaara-Kiiruna íaaíra aktiebolag för utförande av en krossverksanläggning å. Svartön vid u ea; nr 208, av herrar Petrén och Wagnsson, om höjning av anslaget till ökade medel för uppehållande av serafimerlasarettets verksamhet; nr 209, av herr Petrén, om ändring i grunderna för statsbidrags utgående till epileptikervärden; nr 210, av herr Larsson, Johan, och herr Wahlmark, om ökat statsbidrag till Uppsala läns landsting för uppförande av ett centralsanatorium; nr 2l'1, av herr Wagnsson, om höjning av förslagsanslaget till resekostnads- ersättning åt folkskolinspektörer; nr 212, av herr l*Vagnsson, om höjning av minimiarvodena till lärare vidfortsättningsskolor ; nr 213, av herr W'agnsson, om lönetillägg ät lärare vid folk- och småskolor efter vissa års tjänstgöring; nr 214, av herr Wagnsson, om rätt för lärare vid folk- och småskolor att för uppflyttning i lönegrad tillgodoräkna sig viss 'tjänstgöring såsom icke ordinarie lärare; nr 215, av herr Wagnsson, om ändrade bestämmelser rörande statsbidrag till anordnande av slöjd vid folkskola, mindre folkskola eller särskildslöjdskola; nr 216, av herr Wagnsson, om avlöningsförhöjníng åt vissa manliga små.- skollärare m. fl.; nr 217, av herr Norling, om ökat anslag till understöd åt elever vid vissa kommunala och enskilda skolor för yrkesundervisning; nr 218, av herrar Sandström och Asplund, om beredande ät skattetyngda kommuner av ökat statsbidrag för visst skoländamål; nr 219, av herr Nordberg, om sänkning av räntan å lån frånrederilânefonden; samt nr 220, av herr Wagnsson m. fl., om höjning av stipendierna för elever vid folkhögskolor rn-. m.- Föredrogs och_ hänvisades till jordbruksutskottt-zt_den av herr Wagnsson m. fl. väckta motionen, nr 221, om höjning av stipendierna för elever vidlantmannaskolor m. m. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 222, av herrar Wagnsson och Lindström, angående den samhälleligaungdomsvärdens ordnande; ' nr 223, av herr Pettersson, Anton, m. fl., om inrättande av en stipendiefond för arbetslös ungdom; samt nr 224, av herr Larsson, Johan, om statsbidrag till företagare, som bereda anställning och yrkesutbildning åt unga arbetare.