Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 27 januari. Nr 5. 9 Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet den av herr Johansson,Johan Bernhard, m. fl., väckta motionen, nr 190, om utredning rörandemargarinets ställning i den svenska fettmedelsförsörjningen-. Föredrogs och hänvisades till särskilda utskottet den av herrar Lindgren och Åkerberg väckta motionen, nr 191, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m. Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet herr Borells motion, nr 192, om utredning rörande reformerad lagstiftning beträffande enskilda vägar. Föredrogs och hänvisades till kammarens första tillfälliga utskott den av herr H olstenson m. fl. väckta motionen, nr 193, angående fördelningen avstatliga stipendier vid olika slag av utbildningsanstalter. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda motioner: nr 194, av herr Sundberg, om undervisning i engelska språket vidfortsättningsskolor i anslutning till fiskerinäringen; och nr 195, av herr Sundberg m. fl., angående dövstumsundervisningensövertagande av staten. Föredrogs och hänvisades till kammarens andra tillfälliga utskott den av herr Johanson, Karl Emil, och herr Gustafson, Fritiof, väckta motionen, nr 196, om utredning och förslag angående förbättring av landskommunernas räkenskapsväsen. Föredrogs och hänvisades till kammarens första tillfälliga utskott den av herr Sjödahl m. fl. väckta motionen, nr 197, om ändrade bestämmelser rörande tillsättning av extra ordinarie lärare vid folkskolor m. m. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet nedannämnda av herrJohansson, Johan, avgivna motioner: nr 198, om ändrade bestämmelser rörande dyrtidstillägg åt vissabefattningshavare ä indragningsstat; och nr 199, om borttagande av dyrtidstillägget å vissa arvodestjänster. V Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott den av herr Björck, John, m. fl. väckta motionen, nr 200, om skärpta bestämmelser rörandeanordnandet av offentliga danstillställningar. Föredrogos och hänvisades till konstitutionsutskottet nedannämnda motioner: nr 201, av herr Wagnsson, om sänkning av rösträttsäldern; nr 202, av herr Wagnsson, om sänkning av åldern för deltagande ikommunala val; och _ nr 203, av herr Löfgren, om skyldighet för alla kommuner att överlåta sin beslutanderätt ät fullmäktige.