Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Nr 6. Fredagen den 2 februari Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 73, angående ändring av tiden för avskrivning av prästerskapets till statsverket indragna tionde från vissa församlingar i Kopparbergs län; nr 74, angående nedsättning av räntan för egnahemslån till statensjärnvägars personal vid Notviken och Ulriksdal; nr 75, angående likviderandet av vissa av vattenfallsstyrelsen utfärdade reverser; samt nr 76, angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet beträffande vissa av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetalta dyrtidstillägg. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 78, angående åtgärder till sockerbetsodlingens uppehållande. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran statsutskottets utlåtanden nr 1 och 12-15 samt första lagutskottets utlåtanden nr 3-5. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 79 och 87-89 blevo desamma på begäran bordlagda. 'l ___ ________ ,_, __ Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: ' nr 289, av herr Svensson, Martin, m. fl., i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m.; nr 290, av herr Pettersson, Anton, m. fl., i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m.; samt nr 291, av herr Gustafson, Fritiof, i anledning av Kungl. Maj :tsproposition med förslag till lag om allmänna vägar m. m. Anmäldes och bordlades andra lagutskottets utlåtanden: nr 1, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lagangående ändring i vissa delar av lagen den 12 maj 1917 (nr 189) omexpropriation; och nr 2, i anledning av väckta motioner om epidemisjukvårdens ochbarnmorskeväsendets överförande till landstingens förvaltningsutskotts eller deras sgukvårdsavdelningars verkställighet och förvaltning samt om försteprovins1alläk_ares inträde såsom självskriven ledamot av förvaltningsutskott eller dess sgukvärdsavdelning; ävensom jordbruksutskottets memorial nr 3, angående överlämnande till särskildautskottet av väckt motion om höjning av maxímiantalet ledamöter i vägstyrelse. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.10 e. m. In fidem G. H. Berggren.