Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/183

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGEN S PROTOKOLL. l934. Första kammaren. Nr 6. Fredagen den 2 februari. Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m. Herr statsrådet Sköld avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 79, med förslag till förordning om blindhetsersättning m. m. ; nr 87, angående ytterligare statsbidrag för undersökning rörande reglering av Lyckebyån; nr 88, angående ytterligare statsunderstöd till Mosjöbottnenstorrläggningsföretag i Örebro län; samt nr 89, angående disponerande av avkastningen av statens hästavelsfond. Justerades protokollen för den 27, 30 och 3.1 nästlidne januari. Upplästes och lades till handlingarna följande från justitiedepartementet ankomna Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen förjustititiedeparternentet den 1 februari 1.934. Till justitiedepartementet hade från länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län denna dag inkommit en den 31 januari 1934 dagtecknadriksdagsmannafullmakt av innehåll, att sedan generalkrigskommissarien Jakob Ludvig Widell blivit för Göteborgs och Bohus läns valkrets utsedd till ledamot av riksdagens första kammare för en tid av åtta år, räknade från och med den 1 januari 1934, men denna plats blivit ledig, vid förrättning enligt 26 § förstastycket lagen om val till riksdagen lantbrukaren K. l. Sköldén, Sköldunga,Ucklum, blivit utsedd att inträda såsom ledamot av nämnda kammare för tiden till den 1 januari 1942. .V id granskning av fullmakten, som företogs inför statsrådet och chefen för justitiedepartementet samt vidare av vederbörande fullmäktige i riksbanken och riksgäldskontoret, framställdes mot fullmakten icke någon anmärkning. Protokoll över vad sålunda förekommit skulle jämte den granskadefullmakten överlämnas till första kammaren. l ämbetet: __w_M_ C. G. Bruno. Herr Sköldén infann sig och intog sin plats i kammaren. Föredrogos och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 70, angående ändring i vissa postavgifter; samt _ nr 71, med förslag till förordning angående postverkets ansvarighet förförsändelser och medel, som mottagits till postbefordran. Första kammarens protokoll 1934. Nr 6. l