Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/186

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Nr 6. Lördagen den 3 -februari. nr 82, angående ersättning till styckjunkaren J. Ohlsson för visst av honom till kronan inbetalt belopp; samt nr 83, angående avyttring av statens järnvägar tillhöriga andelar isamfälligheter till Kingstads m. fl. byars skifteslag i Söderala socken. Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 1, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens första huvudtitel, innefattande anslagen till kungl. hov- ochslottsstaterna; nr 12, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående upplåtande till svenska järnvägsmännens vilohemsförening av en -statens järnvägar tillhörig byggnad i Björkliden m. m.; . nr 13, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående befrielse för chauffören A. R. Andersson och stationskarlen J. A. Johansson frånskyldighet att till statens järnvägar gälda vissa ersättningsbelopp; nr 14, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående vissaredovisningsåtgärder i anledning av överlåtelse från statens järnvägar tilldomänverket av nämnda järnvägars slipersfaktori vid Piteå; samt nr 15, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående fortsatta åtgärder för främjande av sparsamhet bland skolungdomen. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogos ånyo första lagutskottets utlåtanden: nr 3, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omupphävande av 17 kap. 32 § första punkten rättegångsbalken m. m.; nr 4, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omändring i vissa delar av 27 och 30 kap. rättegångsbalken m. m.; samt nr 5, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag omfullgörande i vissafall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet m. m. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Herr statsrådet Schlyter avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 61, angående omorganisation av latinlyceilinjen vid statens provskola, nya elementarskolan i Stockholm; och nr 84, angående rätt för vattenrättsingenjörerna L. E. Wedberg, S. L. C. Aspegrén och K. J. Elfström att för placering i löneklass få tillgodoräkna viss tjänstgöring. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 61, 77 och 81-84 blevo desamma på begäran bordlagda. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 11.15 f. m. In fidem G. H. Berggren. Stockholm 1934. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner. 340513