Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/194

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


4 Nr 8. Lördagen den 10 februari. Om epidemisjukvårdens överflyttande till landstingens förvaltningsutskott mym. (Forts.) ningen. Jag vill därmed inte säga, att inte Stockholms läns skattedragare och landstingsledamöter kunna vara nöjda med sin ordning. Men om man nu skulle utreda, så är det väl tänkbart eller säkert, att det kan finnas andra önskemål, som man i så fall skulle böra taga upp till behandling. Herr Källman har pekat på ett par styrelser, som lämpligen - sådana han tänker sig landstingets förvaltningsformer - skulle läggas direkt underförvaltningsutskottet, nämligen barnmorskestyrelsen och epideminämnden. Men det finns andra styrelser. l flertalet andra län finns det t. ex. något somheter distriktssköterskestyrelsen. l vårt län ha vi ju sammanslagit den med barnmorskestyrelsen, men det borde väl vara på det viset, att om det ärönskligt, att förvaltningsutskottet har hand om barnmorskorna. ochepidemisjukhusen, det också tager hand om andra separata styrelser, som finnas i de olika landstingen. Det är möjligt, att det finns ett behov av en fullständigt nyorganisation. Det är inte länge sedan, som den gamla organisationen skapades, men om en utredning rörande en sådan omorganisation skall verkställas, borde den omfatta organisationen i dess helhet. Jag tror inte, att det är lämpligt att plocka fram ett par specialfall och göra dem till föremål för utredning, utan skall en utredning verkställas, bör den omfatta problemet i sin helhet. Ehuru jag, herr talman, inte är rädd för resultatet av en sådan utredning, anser jag, att frågan är för tidigt väckt, och ber därför att få yrka avslag på utskottets hemställan. . Herr Källman: _J ag vill erinra den näst föregående talaren om att jag i motionerna föreslog en fakultativ rätt för landstingen att bestämma dencentralisation, som de anse vara lämplig. Vill man sålunda i Örebro länbibehålla det gamla systemet, är ju detta fullt tillåtet. Herr Åkerberg erinrade om att man i detta sammanhang borde ha tänkt på distriktssköterskestyrelsen. Det är onödigt ur de synpunkter som anförts i motionerna, emedan det råder full frihet för landstingen att överlåtastyrandet - om jag får använda detta uttryck _ av distriktssjukvården tillantingen förvaltningsutskottets sjukvårdsavdelning eller annat landstingetsförvaltníngsorgan. Vid sådant förhållande fanns det ingen anledning att i detta sammanhang taga med distriktssjukvården. Jag har frånlandstingsförbundet fått en den 6 dennes dagtecknad uppgift om huru distriktssjukvården handhaves i olika landstingsområden. Jag skall inte trötta med att läsanågot därur utan vill endast nämna, att man förfar mycket olika. Detta beror på att landstingen ha rätt att förfara, som det förefaller dem själva vara bäst. Vid sådant förhållande kräves det ju icke någon närmare undersökning av denna sak, ifall man vill vara ense om på detta område nu gällande regel, att landstingen skola få själva bestämma, om de önska centralisera i vidare omfattning. Jag vidhåller mitt yrkande. Herr Bärg, Anders: Herr talman! Jag ber att endast med ett par ord få ge uttryck för mitt instämmande i vad herr Källman anfört. Jag har en mer än tjuguårig erfarenhet på detta område och har under en mångfald av år varit ordförande såväl i vårt läns landstingsförvaltningsutskotts sjukvårdsavdelning som också i epideminämnden. För att få arbetet att gå friktionsfritt ha vi nödgats att där ordna det på det sättet _ då lagen bjuder, att det skall vara särskilda styrelser för epidemisjukvården ochbarnmorskeväsendet - att vi ur förvaltningsutskottets sjukvårdsavdelning välja ut personer, som äro ledamöter av de olika styrelserna för att undgå dettras