Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 10 februari. Nr 8. 7 nr 102, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 6 kap. 2 och 3 §§ lagen den 8 juli 1904 (nr 26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Vid förnyad föredragning av statsutskottets utlåtande nr 17, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående räntefri försträckning åttelegraftjänstemännens skatteinbetalningskassa i Stockholm, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Herr statsrådet Sköld avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 115, angående försäljning av en tidigare såsom jägmästarebostaddisponerad lägenhet i Malå socken av Västerbottens län; och ' nr 117, angående reglering av införseln av ägg. Föredrogs åny_o statsutskottets utlåtande nr 18, angående beredande avytterligare medel till upprensning av norra inloppet till Fårösund m. m. jämte i ämnet väckta motioner. l det vid Kungl. Majzts proposition nr 1, angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1934/1935 fogade utdraget av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden den 3 januari 1934 hade departementschefen under äätte hävudtiteln omförmält frågan om upprensning av norra inloppet till arosun . l samband med behandlingen av berörda fråga hade utskottet förehaft två likalydande motioner, väckta den ena, nr 18, i första kammaren av herrar G. Roos och G. Bodin samt den andra, nr 32, inom andra kammaren av herr T. Gardell i Gahns m. fl., i vilka hemställts, att vid behandling av sjätte huvudtiteln i statsverkspropositionen riksdagen ville uttala sinanslutning till vad departementschefen anfört om önskvärdheten avsprängningsoch muddringsarbetenas i Fårösund snara utförande och sin förväntan attsamma arbeten skulle fortsättas och avslutas som ett led i åtgärderna tillmotverkande av arbetslösheten och med anlitande av därför avsedda medel,därvid, på sätt riksdagen i skrivelse år 1931 anfört, Kungl. Maj :t borde meddela ?är11nå.re bestämmelser i avseende på bottenbredd och djup för ifrågavarande ar e . l förevarande sammanhang hade utskottet, till vars förberedandebehandling riksdagens år 1933 församlade revisorers berättelse angående verkställd granskning av statsverkets jämte därtill hörande fonders tillstånd, styrelse och förvaltning för tiden 1 juli 1932-30 juni 1933 ävensom de i anledning därav från vederbörande ämbetsverk och myndigheter till Kungl. Maj :tavgivna utlåtanden och förklaringar blivit hänvisad, jämväl behandlat den av revisorerna under statens affärsverksamhet, § 71, upptagna frågan omupprensning av norra inloppet till Fårösund. Utskottet hade i det nu föredragna utlåtandet på åberopade grunder hemställt, att riksdagen, i anledning av de av herr Roos och herr Gunnar Bodin samt herr Gardell i Gahns m. fl. väckta motionerna l: 18 och li: 32, måtte medgiva att vatttenfallsstyrelsen, utöver tidigare till upprensning av norra inloppet till Fårösund anvisade anslag, finge förskottsvis till nämnda arbetens slutförande disponera ett belopp av högst 140,000 kronor med skyldighet för styrelsen att hos Kungl. Maj :t anmäla nämnda förskott till ersättande från anslag, somriksdagen för ändamålet kunde komma att ställa till förfogande. Ang. fortaøß upprøm-mgg av norrasnloppel till Fårösund m. m.