Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/196

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


om'lcn 6 Nr 8. Lördagen den 10 februari. Om epidemisjukvårdens överflyttande till landstingens föfrvaltningsutskott m. m. (Forts.) en barnmorskestyrelse, men de andra formerna, om vilka herr Åkerbergtalade, äro ju inte fastslagna i lag. De beröras sålunda inte alls av dennautredning, som uteslutande avse de i lag föreskrivna formerna. Det är bara fråga om att landstingen skola få, frihet från det något stränga band, somlagstiftningen nu pålägger dem, nämligen skyldigheten att ha speciellaorgamsationer för epidemisjukvården och barnmorskeväsendet. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjordes enligt därunderförekomna yrkanden propositioner, först på bifall till samt vidare på avslag å. vad utskottet i det nu föredragna utlåtandet hemställt; och förklarades den förra propositionen, som upprepades, vara med övervägande ja besvarad. -wn_ ina Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 16, i anledning av väcktmo'W "*!**"'"d°'" tion om sänkning av regeringsmedlemmarnas löner. lower. l en inom andra kammaren av herr K. Kilbom m. fl. väckt motion, nr 84, hade hemställts, att riksdagen måtte besluta att för budgetåret 1934/1935 sänka regeringsmedlemmarnas löner med 40 % från nuvarande belopp. Utskottet hade i det nu ifrågavarande utlåtandet anfört: »Under erinran att en motion av enahanda innehåll som den nu väckta av sistlidna två. års riksdagar avslagits och då utskottet icke heller nu funnitanledning föreligga att tillstyrka, att riksdagen nu skulle intaga annanståndpunkt i denna fråga, får utskottet hemställa, att herr Kilboms m. fl.förevarande motion (li: 84) icke må till någon riksdagens åtgärd föranleda.» Herr Nerman: Den kommunistiska motionen i ämnet föll i fjol, och jag är inte säker på att jag ens får med mig herr Henriksson i år, om jag skulle begära votering. De medlemmar av bondeförbundet, som i fjol motionerade i ämnet, ha nu diskret dragit sig tillbaka. Jag skall därför inte hellerbesvära deras samveten med ett yrkande. om votering utan helt kort be att få yrka bifall till motionen, men med en resignerad erinran, den erinrannämligen, att den formella demokrati, som ännu råder här i landet, knappast har så stort förtroendekonto, att den bör lämna outnyttjad den möjlighet som den här har att visa vilja till jämlikhet och demokrati, då det gäller besparing på löner. Det är ingen stor affär, men det är principen, det är föredömet, som det gäller. Det hade varit klädsamt, om regeringen hade förstått, att dess löner kunde tåla vid en liten nedprutning, när man har prutat ned riksdagsmännens arvoden. Men när regeringen inte har förstått denna sak vore det kanske lämpligt, om riksdagen visade, att den har förstått den. J ag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, yttrade herr talmannen, att i avseende på det under behandling varande utlåtandet endast yrkats, att kammaren skulle bifalla den i ämnet väckta motionen. Sedermera gjordes propositioner, först pä bifall till utskottets hemställan samt vidare enligt berörda yrkande; och förklarades den förra propositionen, vilken förnyades, vara med övervägande ja besvarad. Herr statsrådet Ekman avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 98, med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 5 och 21 §§strafflagen; samt