Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/212

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 N1' 10. Lördagen den 17 februari. Herr statsrådet Schlyter avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 103, med förslag till lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet; nr 107, angående uppförande av byggnad för fackavdelningen för väg- och vattenbyggnad vid Chalmers tekniska institut; nr 108, med förslag till grunder för dyrtidstillägg under ecklesiastikåret 1934/1935 åt dels kyrkolierdar och komministrar i nyreglerade pastorat samt kontraktsprostar och vissa extra ordinarie präster, dels ock innehavare av prästerliga emeritilöner; nr 124, med förslag till lag om bevisning genom sakkunnig, m. m.; nr 125, med förslag till lag angående tillägg till 21 § lagen den 14 juni 1917 (nr 380) om införsel i avlöning, pension eller livränta; nr 126, med förslag till lag angående fortsatt giltighet av lagen den 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning; nr 128. angående nedsättning av räntan å vissa egnahemslån från statens vattenfallsverk; samt V nr 129, angående inköp för postverkets räkning av riksbankens fastighet i . isby. Föredrogs och liänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 123, angående avskrivning av viss fordran hos förre konsuln i New York K. Woxen. ' Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begärankonstitutionsutskottets utlåtanden nr 1-3. Föredrogs och lades till handlingarna bankoutskottets memorial nr 6, med överlämnande av redaktionskommitténs för utgivande av ett historiskt och statsvetenskapligt arbete om den svenska riksdagen berättelse över kommitténs verksamhet under år 1933. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran bankoutskottets utlåtanden nr 7-9 och andra lagutskottets utlåtande nr 7. F öredrogos ånyo första lagutskottets utlåtanden: nr 8, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 5 och 11 §§ lagen den 30 juni 1916 (nr 312) angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik; och nr 9, i anledning av väckt motion angående lagstiftning till radiolyssnares skyddande mot obehöriga störningar. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Om , - Föredrogs ånyo andra lagutskottets utlåtande nr 3, i anledning av väckt wlm?a _ . _ . . _ _ a_ø uppeäg- motion om utredning och förslag angaende en författningsenlig reglering av "'t'ål"_" W- uppsägning av anställning i enskild tjänst. evfskilgiiïiiiïnlz. l en inom första kammaren väckt, till lagutskott hänvisad motion, nr 64, vilken behandlats av andra lagutskottet, hade herr Bergström hemställt, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla om utredning ocheven