Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/213

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 februari. Nr 10. 3 Om reglering av uppsägning av anställning i enskild tjänst. (Forts.) tuellt förslag till riksdagen angående en författningsenlig reglering avuppsågning av anställning i enskild tjänst. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet på anförda skäl hemställt, att förevarande motion icke måtte föranleda till någon riksdagens åtgärd. Herr Bergström: Herr talman! Det är riktigt som utskottet säger, att det pågår utredningar i det ärende, som jag med min motion velat bringaunder behandling. Jag har dock velat fästa upprnärksamheten på de klartpåvisbara olägenheter, som uppstått på grund av att det inte finns någonförfattning i ämnet. Att sådana olägenheter förefinnas, kunna bl. a.arbetsförinedlingsanstalterna och rättshjälpsanstalterna vittna om. Jag konstaterar emellertid med tillfredsställelse, att utskottet i sittutlåtande påvisat vikten och betydelsen av att något åtgöres i denna fråga, och jag får vara till freds med den förmodan, som utskottet uttalat om attutredningarna snart skola vara slutförda och att därefter förslag till åtgärder, som jlag vill hoppas utan allt för stor tidsutdräkt, skola komma att föreläggasriksLagen. p k .låg har därför, herr talman, ingen anledning att nu framställa någotyran e. Efter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i förevarandeutlåtande hemställt. A Vid förnyad föredragning av andra lagutskottets utlåtande nr 4, ianledning av väckt motion angående viss ändring i lagen om arbetarskydd, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 19, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående befrielse för K. S. H. Hartin från viss betalningsskyldighet; och nr 20,' i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående gäldande av vissa haverikostnader. , Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Föredrogos ånyo bevillningsutskottets betänkanden: nr 2, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland angående gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror, m. m. ; och nr 3, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning angående fortsatt tillämpning av förordningen den 17 maj 1923 (nr 113) om utgörande av en särskild stämpelavgift i vissa fall vid köp, byte eller införsel till riket av pärlor med flera lyxvaror. Vad utskottet i dessa betänkanden hemställt bifölls. Vid förnyad föredragning av bankoutskottets utlåtande nr 5, angåendedyrtidstillägg åt den hos riksdagen tillfälligt anställda personalen, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt.