Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 17 februari. NI' 10. 11 Om förbud mot utlämnande på entreprenad av kosthåll å fartyg. (Forts.) propositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositio- nen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för ja-propositionen. Föredrogs ånyo första lagutskottets utlåtande nr 14, i anledning av väckt??? 71411101* motion angående förmånsrätt för icke fast anställda handelsresande att utbe- '""'"1" f" komma fordran för lön och provision. kmkun l en inom första kammaren väckt, till lagutskott hänvisad motion, nr 66, vilken behandlats av första lagutskottet, hade herr Walles m. fl. hemställt, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla, att Kungl. Maj :t ville utarbeta och för riksdagen framlägga förslag till sådan ändring av 17 kap. 4 § handelsbalken, att handelsresande, vare sig de vore fast anställda eller ej, bleve med avseende å rätten att med förmånsrätt utbekomma fordran för lön och provision likställda. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet på anförda skäl hemställt, att förevarande motion icke måtte till någon riksdagens åtgärd föranleda. Herr Wallesz Herr talman! Jag nödgas uttala mitt beklagande av att utskottet icke kunnat gå med på bifall till motionens yrkande om utredning. Det förefaller mig, som om det dock framginge av utskottets utlåtande att saken inte alls ligger så klar, som utskottet förmenar, och att en närmareundersökning därför skulle vara väl motiverad. Hur som helst så är det dock ett faktum, att här lida en del samhällsmedborgare under ett missförhållande, som borde och kunde avhjälpas. Jag vill uttala den förhoppningen, attvederbörande departementschef ägnar saken den uppmärksamhet, som han anser den vara värd. Sådant läget nu är har jag inte något yrkande. Efter härmed slutad överläggning bifölls vad utskottet i förevarandeutlåtande hemställt. Föredrogs ånyo andrailagutskottets utlåtande nr 5, i anledning av väckta Om vw-W motioner angående -ändringar i lagen om rätt i vissa fall för nyttjanderätts-åmxgm* havare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. Andra lagutskottet hade till behandling i ett sammanhang förehaft tvåinom andra kammaren väckta, till lagutskott hänvisade motioner, nämligen nr 447 av herr W eijne och nr 449 av herr Danielsson. l motionen li: 447 hade hemställts, att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla om utredning, huruvida icke den i lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderättupplåtet område i första paragrafen fastställda tidpunkten den 1 januari 1919 kunde framflyttas. l motionen li: 449 hade yrkats, att riksdagen måtte besluta företaga sådan ändring i nämnda lag, att större möjligheter till inlösningsrätt erbjödes, samt att vederbörande utskott måtte utforma de ändringar i lagtexten, somdärigenom erfordrades. Om dessa yrkanden icke skulle kunna bifallas, hadehemställts om skrivelseförslag med begäran om utredning i det syfte, som imotionen berörts. ' Utskottet hade i det nu ifrågavarande utlåtandet på åberopade grunder hemställt.