Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/220

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


10 Nr 10. Lördagen den 17 februari. Om förbud mot utlämnande på entreprenad av kosthåll ä fartyg. (Forts.) understundom mindre tillfredsställande beskaffenhet hänföra sig emellertid inte enbart till sådana fartyg, där entreprenadsystemet tillämpas. Mycket ofta inträffar det, att besättningsmän ombord på fartyg, där rederiet självt genom någon för ändamålet anställd person ombesörjer kosthållningen, ändock klaga över att maten är dålig eller otillräcklig, och i sådana fall kan ju inte entreprenadsystemet vara någon användbar syndabock. Rätta förhållandet är naturligtvis, att dålig mathållning kan förekomma, vare sig man tillämpar det ena eller det andra systemet. Att rederiet självt genom anställd person svarar för saken, är lika litet någon garanti för god kosthållning somentreprenadsystemet i och för sig får anses presumera en dålig kosthållning.Genom att ensidigt vända sig emot entreprenadsystemet kommer man alltså inte till rätta med mer än en viss del av de missförhållanden, som möjligenföreligga. Och man bör dessutom inte glömma, att entreprenadsystemet i vissa fall torde vara betringat av ganska stora praktiska fördelar, dem det ju för övrigt inte finns någon anledning att här närmare gå in på. När jag för min del inte har kunnat finna, att motionären har anförtsådana skål, som verkligen motivera en utredning, har jag särskilt fäst mig vid det förhållandet, att inga klagomål från sjöfolkets egna fackligaorganisationer ha citerats i motionen eller på annat sätt blivit bekanta. Man börhärav kunna dra den slutsatsen, att missförhållandena knappast för närvarande ha en sådan avsevärd omfattning, att lagstiftningen bör inskrida. Först om det längre fram visar sig, att sjömännens fackliga. sammanslutningarmisslyckas i sina eventuella försök att åstadkomma rättelse, kan det vara på tiden, att statsmakten inskrider. Men när frågan en gång har kommit i det läget, så lär det nog vara lämpligast att låta reformsträvandena rikta sig mot missförhållandena i och för sig, alltså inte enbart mot den grupp avmissförhållanden, som stå i relation till entreprenadsystemet. Jag ber sålunda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag. Häri instämde' herr Bissmark. Efter det överläggningen förklarats härmed slutad, gjorde herr talmannen enligt de därunder förekomma yrkandena propositioner, först på bifall till vad utskottet i det nu föredragna utlåtandet hemställt samt vidare på antagande av det förslag, som innefattades i den vid utlåtandet avgivna reservationen; och förklarade herr talmannen, sedan han upprepat propositionen på bifall till Etskotteås liemställan, sig anse denna proposition vara med övervägande ja esvara . ,_Herr Åkerman begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter gi\áei1i varsel upplästes och godkändes en omröstningsproposition av följande y e se: Den, som bifaller vad första lagutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 13, röstar J a; Den, det ej vill, röstar Nej; _Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i den vid utlåtandetavgivna reservationen. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samtvoteringspropositionen any_o upplasts, verkstalldes omröstningen på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, soni ville rösta förja