Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/235

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 20 februari. Nr 10. 25 Herr förste vice talmannen erhöll på begäran ordet och yttrade: Herrtalman! Jag får hemställa, att kammaren måtte besluta, attbevillningsutskottets betänkande nr 4 jämte jordbruksutskottets utlåtanden nr 14, 16 och 17 sättas näst efter konstitutionsutsltottets utlåtande nr 3 på morgondagensföredragningslista bland två gånger bordlagda ärenden. Denna hemställan bifölls. i Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 135. 139, 140, 143 och 144 blevo desamma på begäran bordlagda. Herr Larsson, Johan, 'väckte en motion, nr 304, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 5 och 21 §§ strafflagen. Motionen blev på begäran bordlagd. Anmäldes och godkändes jordbruksutskottets förslag till riksdagensskrivelser till Konungen: nr 28, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av viss utfästelse vid genomförandet av regleringen av potatismjölstillverkningen; nr 29, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anslag tillackordsoch stödlån åt jordbrukare; nr 30, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förstärkning av nionde huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga; nr 33, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående överlåtelse åHaparanda stad av viss del av kronoparken Karl Johan i Norrbottens län; nr 34, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående medgivande för Kungl. Maj :t att i vissa fall försälja kronoegendom m. m.; nr 35, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avstående i vissa fall av mark från kronoegendomar eller upplåtande av nyttjanderätt eller servitutsrätt till sådan mark; nr 36, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående nedsättning av saluvärdet vid vissa försäljningar av kronoegendom; nr 37, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avskrivning av vissa i flottledsfonden ingående fordringsbelopp; nr 38, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående bemyndigande för vattenfallsstyrelsen att försälja tomter och områden från de under styrelsens förvaltning ställda fastigheter; samt nr 39, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa statens järnvägar tillhöriga markområden m. m. Anmäldes och bordlades första lagutskottets utlåtanden: nr 15, i anledning av väckt motion angående revision av lagstiftningen om fri rättegång; och nr 16, i anledning av väckta motioner om lagstiftning till skydd förmarkägares rätt till bärplockning å skogs- och hagmark; samt andra lagutskottets utlåtande nr 8, i anledning av väckt motion angående utflyttningsbidrag vid sådana laga skiften, som motsvara tidigarehemmansklyvningar, m. m. Första kammarens protokoll 1934. Nr 10. 3