Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/234

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


24 NI' 10. Tisdagen den 20 februari. Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tspropositioner: nr 136, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd; nr 137, med förslag till lag om ändrad lydelse av 6 och 41 §§ sjömanslagen den 15 juni 1922 (nr 270); samt nr 138, med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av deninternationella arbetsorganisationens konferens år 1933 fattade beslut. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den av herr Andersson, Nils, väckta motionen, nr 301, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående lån till föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige för utbyggnad av turiststationen Högfjället vid Storlien m.- m-. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet den av herr Andersson, Nils, väckta. motionen, nr 302, i anledning av Kungl. Maj :ts framställning ompension åt maskinisten J. Flemström. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott den av herrJohansson, Johan Bernhard, m. fl. väckta motionen, nr 303, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till förordning om erkändaarbetslöshetskassor m. m. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran statsutskottets utlåtanden nr 2, 23 -och 24, bevillningsutskottets betänkande nr 4 samtjordbruksutskottets utlåtande nr 14. Om ßlef Föredrogs jordbruksutskottets memorial nr 15, i anledning av remiss från l"';*Tfíä"?'?¿:q:':" andra kammaren av väckt motion angående importförbud å kött och fläsk samt skam, av en varor darav. . _ 'M '°"""""¿ Detta memorial var så lydande: motion »Till jordbruksutskottet har från andra kammaren blivit remitterad en inom andra kammaren väckt motion, nr 465, av herrar Nyblom och Wallén,angående importförbud å kött och fläsk samt varor därav. Jämlikt § 7 i gällande reglementariska föreskrifter för riksdagen fårutskottet hemställa, att ifrågavarande motion må till andra kammarenåterlämnas.» - Herr förste vice talmannenz Jag hemställer, herr talman, att utskottets hemställan måtte bifallas med förklarande, att ifrågavarande motion är avbeskaffenhet att böra överlämnas till bevillningsutskottet. Vad herr förste vice talmannen sålunda hemställt bifölls. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäranjordbruksutskottets utlåtanden nr 16 och 17.