Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/237

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. |934. Första kammaren. Nr ll. Onsdagen den 21 februari. Kammaren .sammanträdde kl. 2 e. m.; och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. ' Hans excellens herr ministern för utrikes ärendena Sandler avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 122, angående förändring i avseende å löneställning och antal beträffande vissa ordinarie befattningar vid postwerket, telegrafverket, statens järnvägar och statens vattenfallsverk m. m.; iår 130, angående upplåtelse av visst område å Djurgården till Stockholms sta ; nr 131, angående utbetalning förskottsvis av statsbidrag tillvägbeläggningar med begränsad varaktighet; samt nr 132, angående godkännande av en i Genève den 11 oktober 1933undericšecknad internationell konvention för imdertryckande av handeln med myndiga vinnor. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 44, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående likviderandet av vissa av vattenfallsstyrelsen utfärdade reverser; och nr 45, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående efterskänkande av återbetalningsskyldighet beträffande vissa av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetalta dyrtidstillägg. - Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 135, angående anslag för utmärkande av gränserna för skyddsskogsområdena inom Kopparbergs och Jämtlands län. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 139, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 23 § lagen den 16 oktober 1914 (nr 349) om tillsyn å fartyg. Föredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 140, angående inlösen av vissa arrenderätter till laxfisken iMörrums 1 O nr 143, angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter fran sådana egendomar; samt _ nr 144, angående ytterligare statsunderstöd till vissa torrläggningsföretag. s Första kammarens protokoll 1934. Nr 11. 1