Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/238

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Nr 11. Onsdagen den 21 februari. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott den av herr Larsson, Johan, väckta motionen, nr 304, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag om ändrad lydelse av 22 kap. 5 och 21 §§ strafflagen. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begäran förstalagutskottets utlåtanden nr 15 och 16 samt andra lagutskottets utlåtande nr 8. Vid förnyad föredragning av konstitutionsutskottets utlåtande nr 1, ianledning av Kungl. Maj :ts proposition till riksdagen med förslag till ändradlydelse av § 6 mom. 10 och § 26 riksdagsordningen, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Omiwätmnde Föredrogs ånyo konstitutionsutskottets utlåtande nr 2, i anledning av väckt avelwfffk- t' a t 'k t k tt. ' utskott. e8II101OI1OII16 111'1esl1SO l en inom första kammaren väckt, till konstitutionsutskottet hänvisadmotion, nr 275, hade herr Lindhagen hemställt, att riksdagen måtte beslutatilllägg till grundlagen för skapande, i likhet med vad som skett i andrakulturländer, av ett riksdagens utrikesutskott, i anslutning till den formulering, som vid de två sista riksdagarna framlagts för riksdagen genom proposition och motion. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet av angivna orsakerhemställt, att förevarande motion icke måtte till någon riksdagens åtgärdföranleda. Herr Lindhagen: Herr talman, mina herrar! Såsom det intygades vid förra årets riksdag, då en motsvarande motion var under behandling, förefinnes i alla så kallade kulturländer med parlamentarism ett utrikespolitiskt utskott. Vad kan då vara anledningen till, att svenskarna skola stå kvar i en sålysande isolering, som det här är fråga om? Jo, vi ha ju en utrikesnämnd. Det är antagligen den förnämsta anledningen. Men vad är utrikesnämnden? Den är vald för att i hemlighet konferera med regeringen, men med oss och vår vägledning och med behandlingen av våra förslag tager den ingen befattning. Den får icke någon beredelsetid att tala om _ åtminstone har man frånnämnden klagat däröver. Man får icke fatta beslut, som skola leda till någonting. Man får inte föra protokoll, man får inte välja sin egen ordförande, man får inte yppa någonting alls om vad i nämnden förekommit. Man får inte alls behandla motioner, allra minst väckta i riksdagen, eller andra framställningar frånriksdagen, man får med andra ord inte på något sätt stå i kontakt med sinakommittenter mer än som innefattas i själva valet av utrikesnämnd, vartillhitintills företrädesvis utses personer, som ej hyst någon betänklighet mot ettdylikt avskaffande av parlamentarismen. Konstitutionsutskottets ordförande, Reuterskiöld, förklarade också 1932, då frågan var före, att utrikesnämnden icke i något avseende är en riksdagens nämnd, utan den vänder i stället ryggen åt riksdagen. Det är ju sant. Bondeförbundsprofessorn W/Vestman, som är så försiktig men har erfarenhet av nämnden, kallade här i kammaren denna nämnd helt enkelt för en gyllene råttfälla. Dessa personer äro ju auktoriteter, och sålunda bör en motionär, som inte har auktoritet, skynda sig att åberopa dem. Nu har naturligtvis frågan om inrättande av ett utrikespolitiskt utskott i det svenska parlamentet sina hakar, som kunna ordnas på olika sätt, och man har också i främmande länder ordnat dessa frågor på olika eller på.samman