Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/263

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 23 februari. Nr 12. Begäran att få framställa interpellation ang. ett samförstånd mellansmåstater. (Forts.) tecken därpå kan ju i viss mån sägas vara, att Polen accepterat ett avtal om definition på angripare, däri förklaras, att såsom angripare skall anses bland annat den vara, som gör sig skyldig till »invasion med väpnad makt, till och med utan krigsförklaring, på en annan makts territorium». Naturligtvis har ett sådant avtal ej retroaktiv förpliktelse. Polen gör väl även gällande, att besättandet av Vilnaområdet berodde på särskilda omständigheter. Hur som helst. Detta krigstillstånd bör upphöra. Därom äro alla eniga. Förhindramlet av evolution genom inbördes krig blir en av småstaternas huvudsakliga uppgifter. Denna angelägenhet ligger på ett annat plan ochförbigås således här. Hemställan. På grund av vad sålunda anförts tillåter jag mig hemställa om kammarens tillstånd att, såsom ett komplement till min förut bifallna interpellation, få till__utrikesministern framställa även följande frågor. Ar regeringen sinnad att överväga och eventuellt taga initiativ tillförhandlingar om: 1) non-aggressionsavtal även mellan de skandinaviska staterna eller vissa av dem å ena samt Sovjetunionen å den andra sidan; 2) non-aggressionsavtal mellan de väst- och ostbaltiska staterna eller vissa av dem å ena samt Tyskland å den andra sidan; 3) avtal om definition av begreppet angripare även mellan deskandinaviska staterna eller vissa av dem å ena samt Sovjetunionen å den andra sidan; 4) avtal om definition av begreppet angripare även mellan de väst- ochostbaltiska staterna eller vissa av dem å ena samt Tyskland å den andra sidan; 5) kompletteringar av folkförbundets författningar och förfoganden medbestämmelser och aktion i syfte, att förbundets värnande om de nationella.minoriteternas rätt utsträckes även till minoriteter inom länder, som vid fredsslutet lämnats utanför sådant skydd; 6) förhandlingar i varje fall med Finland om ett definitivt biläggande av de finsk-svenska språkstriderna; 7) en svensk, helst skandinavisk, medling -- likaledes i det väst- ochostbaltiska samförståndets intresse - i de litauisk-polska striderna omVilnaområdet och dessas definitiva biläggande helst genom förlikning mellan de två parterna eller genom sakens hänskjutande till neutral europeisk skiljedom. Denna anhållan blev på begäran bordlagd. Anmäldes och bordlades bevillningsutskottets betänkande nr 5, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 90 med förslag till vissa tillägg till gällande tulltaxa. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 4.22 e. m. In fidem G. H. Berggren.