Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Tisdagen den 16 januari. Nr 2. 13 Upplästes ett från andra kammaren ankommet protokollsutdrag, nr 9,utvisande att nämnda kammare förenat sig med första kammaren i dess beslut om tillsättande av ett särskilt utskott för behandling av Kungl. Maj :tspropositioner nr 21 och 22 m. m. Herr andre vice talmannen erhöll ordet och yttrade; Herr talman! Jag ber att få föreslå, att kammaren behagade besluta att utse 13 suppleanter i det särskilda utskott, varom riksdagen i gär fattade beslut. Detta förslag antogs. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 37, med förslag till förordning om extra inkomst- och förmögenhetsskatt för år 1934. F öredrogos och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :tspropositioner: nr 42, angående nedsättning av räntan å. län från egnahemslänefonden m. m.; nr 43, angående nedsättning av räntan å köpeskilling för vissa frånkronojord försålda lägenheter m. m. ; samt _ _ nr 44, angående anordnande av två. bostadslägenheter vid vetermärhögskolan. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 51, om gillande av den riksbanken meddelade befrielsen från skyldigheten att inlösa av banken utgivna sedlar med guld. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet herr Lindhagens motion, nr 11, om egnahemmens taxering och beskattning för >>hyresfri bostad». Föredrogos och hänvisades till behandling av lagutskott nedannämndamotioner: nr 12, av herr Lindhagen, om djurskyddet; samt nr 13, av herr Wohlin m. fl., om utredning och förslag angående deekonomiska och sociala verkningarna av de s. k. enhetsprisföretagen inomdetaljhandeln. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet den av herr Wohlin me. fl. väckta motionen, nr 14, om anslag till anskaffning av bombflygplan m. m-. Föredrogs och hänvisades till bankoutskottet herr Wahlmarks motion, nr 15, om understöd åt tägmästaren A. Karlssons änka Maria AdolfinaKarlsson. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott den av herrCarlsson, Olof, pch herr Forslund väckta motionen, nr 16, angående vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete.