Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


14 Nr 2. Tisdagen den 16 januari. Föredrogos och bordlades på begäran Kungl. Maj :ts denna dag avlåmnade propositioner nr 45, 46, 52 och 53. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 17, av herr Löfoander, angående kvalificerad majoritet vid kommunala beslut om avskaffande av kommunalfullmåktiginstitutionen; nr 18, av herr Roos och herr Bodin, Gunnar, angående sprängnings- och muddringsarbetenas i Fårösund snara slutförande; nr 19, av herr Pettersson, Anton, om höjning av tullen å potatis; nr 20, av herr Björck, Wilhelm, och herr Bergquist, om årliga understöd åt nomadskolinspektören E. Bergströms änka och minderåriga barn; nr 21, av herr Frändén, om revision av jorddelningslagens bestämmelserangående behandlingen av frågor rörande rätten till vattenområden och fiske vid jorddelningsförrättningar; nr 22, av herr Andersson, Nils, om älgskadefondens uppdelande ilänsfonder m. m.; samt nr 23, av herr Pettersson, Anton, m. fl., om utredning rörande omfattningen av gifta kvinnors anställning i statlig och kommunal tjänst och ommöjligheterna till förtidspensionering av dem. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren inkomnaprotokoll: Protokoll, hållet 'vid sammanträde med herr talmannen iriksdagens första kammare och de kammarens ledamöter, som blivit utsedda att jämte herr talmannen tillsätta kammarenskanslipersonal och oaktbetjäning, den 15 januari 1.934. ' Sedan herrar deputerade den 12 innevarande månad beslutat att till ett kommande sammanträde uppskjuta tillsättningen av en av de tre förstestenografbefattningarna hos kammaren, upptogs nu frågan härom till förnyadbehandling. ' Herrar deputerade antogo till förste stenograf stenografen hqs kammaren A. Lundman. Till innehavare av den efter Lundman lediga befattníngen som stenograf antogs korrespondenten G. Hj. Julin. l avseende å båda dessa befattningshavare skulle gälla enahanda förbehåll beträffande anställningstiden och ersättnings utgående, som vid sammanträdet den 12 i denna månad stadgats i fråga om de då antagna befattningshavarna. År och dag som ovan. In fidem G. H. Berggren. Upplästes en till kammaren inkommen ansökning, som jämte därvid fogat läkarintyg var så lydande: Till riksdagens första kammare. _Med åberopande av närslutna läkarintyg får jag härigenom anhålla omledighet tills vidare från riksdagsgöromålen. Ulriksdal den 15 jan. 1934. - Sam Larsson.