Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/301

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Lördagen den 24 februari. Nr 12. 43 _ Anslag till befrämjaøzde av aesättningen av svensk frukt. (Forts.) l en mom andra kammaren väckt, t_1ll utskottet hänvisad motion, nr 320, av herr Pettersson 1 Dahl m. fl., hade vldkommande anslaget under förevarande punkt hemstallts, att riksdagen matte besluta anslå ett belopp av 6,000 kronor att utgå till reklam för svensk frukt. Utskottet hade i den nu föredragna punkten av angivna orsaker hemställt, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarande framställning och med avslag å motionen li: 320, i vad den rörde anslaget under förevarande punkt, till befrämjande av avsättningen av svensk frukt anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 4,000 kronor. Reservation hade anförts av herrar Tjällgren och Pettersson i Rosta, som ansett, att utskottet bort hemställa, att riksdagen måtte med bifall till detyrkande, som framställts i motionen li: 320, till befrämjande av avsättningen av svensk frukt anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 6,000 kronor. Herr Tjällgren: Av samma skäl, som jag nyss anförde, skall jag inte heller på denna punkt ingå på någon längre utläggning utan i all korthet yrka bifall till reservationen. Herr Gabrielsson: Jag ber att av samma skäl helt kort få yrka bifall till utskottets hemställan. Sedan överläggningen ansetts härmed slutad, gjordes enligt därunderförekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vad utskottet i den nu ifrågavarande punkten hemställt samt vidare på godkännande av den vid punkten avgivna reservationen; och förklarades den förra propositionen,vilken förnyades, vara med övervägande ja besvarad. Punkterna 44-57. Vad utskottet hemställt bifölls. Herr statsrådet Sköld avlämnade Kungl. Maj :ts_ proposition nr 152,angående ersättnjng till vissa personer i anledning av sjukdom, ådragen undermilitärtjänstgöring. Föredrogos ånyo jordbruksutskottets utlåtanden: nr 18, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående uppskov i vissa fall med erläggande av annuiteter å lån från odlingslånefonden och statens avdikningslånefond ; nr 19, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anordnande av två bostadslägenheter vid veterinärhögskolan; nr 20, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående avyttring avstatens järnvägar tillhöriga andelar i samfälligheter till Kingstads m. fl. byars skifteslag i Söderala socken; nr 21, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar och lägenheter från sådana egendomar; samt nr 22, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående nedsättning av arrendet för arrendelotten Brostugan å kronoparken Klövdala. i Kalmar län. »V ad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls.