Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/300

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Antag nu Bøsrígaapomologíalcafóraning. Anslag till be?-âmjande 42 Nr 12. Lördagen den 24 februari. l Anslag till svenska betes- och vallföreningen. (Forts.) Den, det ej vill, rösrtar ' Nej; _ Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i den vid punkten avgivna reservationen. Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskildauppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta för ja-proposi- tionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade för nej-propo- sitionen. Punkterna 40 och 41. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 42. Under punkten 77 av nionde huvudtiteln i statsverkspropositionen hade Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen att till understöd åt Sveriges pomologiska förening för dess verksamhet under 1934 anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra anslag av 10,000 kronor. l en inom andra kammaren väckt, till utskottet hänvisad motion, nr 320, av herr Pettersson i Dahl m. fl., hade hemställts, att riksdagen måttevidkommande anslaget under nu förevarande punkt anslå ett belopp av 12,000 kronor till pomologiska föreningen. Utskottet hade i den nu ifrågavarande punkten på åberopade grrmderhemställt, att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarandeframställning och med avslag å motionen li: 320, i vad den rörde anslaget underförevarande punkt, tillunderstöd åt Sveriges pomologiska förening för dessverksamhet under 1934 anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra anslag av 10,000 kronor. Reservation hade anmälts av herr Tjällgren och herr Pettersson i Rosta, som ansett, att utskottet bort hemställa, att riksdagen måtte med bifall till detyrkande, som framställts i motionen li: 320, till understöd åt Sverigespomologiska förening för dess verksamhet under 1934 anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 12,000 kronor. Herr Tjällgren: Efter den utgång voteringen under punkt 39 fick, lär det väl inte föreligga så stora möjligheter att kunna få igenom reservationen, men jag ber i alla fall att få yrka bifall till densamma. Herr Gabrielsson: Jag ber att få yrka bifall till utskottets hemställan. Överläggningen 'ansågs härmed slutad, varefter i enlighet med de därunder förekomna yrkandena gjordes propositioner, först på bifall till vad utskottet i den under behandling varande punkten hemställt samt vidare på godkännande av den vid punkten avgivna reservationen; och förklarades den förrapropositionen, som upprepades, vara med övervägande ja besvarad. Punkten 43. ,,,, ,,,,,¿¿,,,;,,_ Under punkten 78 av _nionde huvudtiteln i sta-tsverkspropositionen hade gen av mmkkungl. Maj :t föreslagit riksdagen att till befrämjande av avsättningen av frukt. svensk frukt anvisa för budgetåret 1934/1935 ett extra reservationsanslag av 4.000 kronor. '