Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/315

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 28 februari. Nr 13. 3 Anslag till reglering ao vissa kursförluster. (Forts.) ska kronans fallande värde, vilken liksom automatiskt skulle föra med sigersättning till de utländska tjänstemännen. Det är därför att jag vid ett par tillfällen lagt märke till, att man verkligen har svårigheter att slå sig fram, därest man sitter med en mycket begränsad inkomst, som jag velat fästautrikesledningens ytterligare uppmärksamhet på förhållandet. Jag har intet yrkande, herr talman! Efter härmed slut-ad överläggning bifölls vad utskottet i den nuifrågavarande punkten hemställt. Punkten 22. Utskottets hemställan ' bifölls. Vid förnyad föredragning av bevillningsutskottets betänkande nr 5, ianledning av Kungl. Maj :ts proposition nr 90 med förslag till vissa tillägg tillgällande tulltaxa, bifölls vad utskottet i detta betänkande lremställt. Föredrogs ånyo konstitutionsutskottets utlåtande nr 4, i anledning av väc-kt motion om bibehållande av hittills gällande ordning för riksdagsbeslutet och dess undertecknande. l en inom andra kammaren väckt, till konstitutionsutskottet hänvisadmotion, nr 153, hade herr Lindskog hemställt, att i de reglementariskaföreskrifterna för riksdagen måtte införas en sådan bestämmelse, att den hittillsgällande ordningen för riksdagsbeslutet och dess undertecknande bibehölles. Utskottet hade i det nu föredragna utlåtandet på åberonade grunderhemställt, att riksdagen i anledning av förevarande motion ville uppdraga åt kanslideputerade att i huvudsaklig överensstämmelse med i utlåtandet angivna riktlinjer låta uppsätta och till kamrarnas godkännande överlämna förslag till riksdagsbeslut att av kamrarnas ledamöter för varje riksdag underskrivas. Herr Lindhagen: Herr talman! Jag har begärt ordet närmast för attuttala min tillfredsställelse över att utskottet sammanställt, på sätt som skett. sina utlåtanden nummer 4 och 5. l nr 4 återspeglar sig en modig anslutning till Lindskogs motion med yrkande i det syftet. l nummer 5 har utskottet däremot stannat i tillbakadragen tillknäppthet åtminstone. Men det är bra, att en sådan sammanställning sker. Då får man ju mera ett klargörande av den svenska tidens remedier och konstitutionsutskottets inställning tilldesamma. l utlåtandet nummer 4, som utskottet funnit röra en behjärtansvärd fråga, har utskottet till en början intagit motionens motivering. Detta är nu för tiden sällsynt - man hänvisar bara till motionen. Förr var det vanligt, att motiveringen intogs, och vi fingo därigenom lättare att sätta oss in i ärendet. Ty man hinner inte alltid plocka fram motionerna i sina många gömmor. Så detta kan man ej ha någonting emot, men jag bara konstaterar, att det är ett sällsynt men behjärtansvärt gynnande av denna motion. Vad beträffar innehållet i motionen och utskottets utlåtande måste jag göra några randanmärkningar. Genom de senaste ändringarna iriksdagsordningen upphävdes ceremonien, att riksdagen avslutades genom uppvaktning på slottet. Jag tyckte nu i mitt stilla sinne, att det kunde vara onödigt att just avveckla den saken. När man ändå avslog alla tidsenliga stora frågor,såAng.bibehållande! av det a. k. riksdagsbe- slutet.