Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/327

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 28 februari. Nr 13. 15 _ Om samverkan mellan de mindre staterna. (Forts.) hemställt skulle bifallas, dels ock, av herr Lindhagen, att kammaren skulle besluta, att på de av utskottet anförda skäl bifalla den i ämnet väcktamotionen. Sedermera gjordes propositioner enligt berörda yrkanden; och förklarades propositionen på bifall till utskottets hemställan vara med övervägande ja besvarad. Herr statsrådet Venneø-ström avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 151, angående ändrad lydelse av 5 § 2 mom. avlöningsreglementet den 11 maj 1928 (nr 128) för fast anställt manskap vid försvarsväsendet; nr 162, med förslag till kungörelse angående handel med farmaeevtiska specialiteter m. m. ; nr 164, angående försäljning av vissa kronan tillhöriga markområdeni Landskrona; nr 165, angående ersättning åt avlidne korpralen vid flottan J. G. L.Almlunds änka och minderåriga dotter; nr '166, med förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen den 17 juni 1932 angående rätt för Konungen att åsätta särskild tullavgift; nr 167, angående rätt för ordinarie lärare vid navigationsskola att förerhållande av ålderstillägg tillgodoräkna sig viss tjänstgöring; nr 168, angående bestridande av vissa kostnader för reparation av statens isbrytarfartyg »Ymer»; nr 177, angående anslag till medicinalstyrelsen; nr 17 9, angående bestridande av kostnaderna för vissa reparationsarbeten å Oscar-Fredriksbergs fort; nr 193, angående lån för anordnande av vissa erkända alkoholistanstalter; och nr 194, angående anslag till fattigvärd och barnavård för lappar. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottetsutlåtande nr 5, angående regleringen för budgetåret 1934/1935 a_v utgifterna imder riksstatens femte huvudtitel, innefattande anslagen t1ll socialdepartementet. Punkten 1. Utskottets hemställan bifölls. Punk.ten 2. Lades till handlingarna. Punkterna 3 och 4. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 5. Lades till handlingarna. Punkterna 6'-18. Vad utskottet hemställt bifölls. Punkten 19. Lades till handlingarna.