Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/329

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Onsdagen den 28 februari Nr 13. 17 Punkten 77. Lades till handlingarna. Punkterna 78 och' 79. Vad utskottet hemställt bifölls. Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 27, i anledning av väcktamotioner om avslag å under fjärde huvudtiteln äskade anslag m. m. l två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr T. Nerman (nr 77) och den andra inom andra kammaren av herr A.Spångberg m. fl. (nr 159), hade hemställts, att riksdagen måtte besluta dels att avslå under fjärde huvudtiteln äskade anslag till militärväsendet, 111,298,700 kronor; dels ock att överskottet av de medel, som i budgetplanen beräknats för fjärde huvudtiteln, varom årets riksdag hade att besluta, sedanavlöningar till försvarsverkens arbetare avräknats, måtte disponeras tillhjälpåtgärålerl för de arbetslösa enligt grunder, som av riksdagen i annat sammanhang es ötes. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet anfört: >>De i ovannämnda motioner gjorda yrkanden får utskottet avstyrka. Utskottet hemställer, att herr Nermans och herr Spångbergs m. fl.förevarande motioner (l: 77 och li: 159) icke må av riksdagen bifallas.» Herr Nerman: Herr talman! Det avslagsyrkande, som jag har tillåtit mig framställa i motionen, är närmare motiverat där. Motionen innehåller en framställning av hur man ser på den s. k. försvarsfrågan ifrån radikaltsocialistiskt håll. Där betonas, att det inte är fråga om någon menlös pacifism utan där hävdas en klar frågeställning, vems intressen som den nuvarande staten innerst tjänar, och i vad mån den uppnådda demokratien har pålitliga anhängare och försvarare i den militärledning, som skall försvarafolkfriheten. l motionen finns, såvitt jag förstår, ingenting, som inte överensstämmer med den tidigare socialdemokratiens syn på saken, innan socialdemokratien fick mera ansvar för den borgerliga staten än för arbetarklassen. Det väsentliga, frågan om demokratien och försvaret för demokratien, blir det emellertidtillfälle att återkomma till i samband med högerns ideella strävan att försvara demokratien genom att därifrån utestänga mängder av arbetare, genom att inskränka yttrande- och församlingsfriheten med mera. Jag nöjer mig därför i dag med att under hänvisning till motiveringen i motionen yrka bifall till motionen. Överläggningen ansågs härmed slutad, varefter herr talmannen yttrade, att i avseeende på det nu föredragna utlåtandet endast yrkats, av herr Nerman, att kammaren skulle bifalla de i ämnet väckta motionerna. Sedermera gjordes propositioner, först på bifall till utskottets hemställan samt vidare enligt berörda yrkande; och förklarades den förra propositionen, vilken förnyades, vara med övervägande ja besvarad. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottets _utlå- tande nr 28, i anledning av vissa utav Kungl. Maj :t i statsverkspropositionen under fjärde huvudtiteln gjorda framställningar. Första kammarens protokoll 1934. Nr 13. 2 Om avslag á analagen under fjärde huvudtítdn m. m.