Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/330

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Anslag till vapen och ammunition m. m. 18 Nr 13. Onsdagen den 28 februari Punkten 1. Med tillstyrkande av Kungl. Maj :ts i ämnet gjorda framställning hadeutskottet i förevarande punkt hemställt, att riksdagen måtte öka ordinariereservationsanslaget till vapen och ammunition m. m., nu 3,600,000 kronor, med 200,000 kronor till 3,800,000 kronor. Herr Nerman: Herr talman! Jag ber att i anslutning till synpunkterna i den nyss avslagna motionen helt enkelt få yrka avslag på den föredragna punkten, och däri inlägger jag samma avslagsyrkande beträffande resten av detta utlåtande. Efter härmed slutad överläggning gjordes propositioner, först på bifall till vad utskottet i den nu ifrågavarande punkten hemställt samt vidare,enligt herr N ermans yrkande, på avslag därå; och förklarades den förrapropositionen, som upprepades, vara med övervägande ja besvarad. Punkterna 2-'11. .V ad utskottet hemställt bifölls. Föredrogos ånyo statsutskottets utlåtanden: nr 29, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen gjordaframställning angående tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare; nr 30, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förstärkning av femte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga; samt nr 31, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående upplåtelse av rätt till_bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å kronojord. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Maj :ts propositioner: nr 161, angående vissa ändringar i bestämmelserna om stämpelavgift för spelkort; nr 171, angående inrättande av en tullverkets båtlånefond m. m.; nr 172, angående restitution till lnternational Telephone & TelegraphCorporation av viss stämpelavgift; nr 182, angående pensionsförbättring åt mästaren vid Karlskronaörlogsvarv Wictor Emanuel Pettersson; nr 183, angående förtidspension åt förre icke-ordinarie jägmästaren W. H. R. von Arnold; nr 184, angående tilläggspension åt f. d. rektorn vid Skaraborgs länslandstings småskoleseminarium i Skara Sara Natalia Elisabet Rydell; nr 185, angående beräkning i vissa fall av engångsavgift enligt § 9 mom. 1 i reglementet för statens pensionsanstalt beträffande lärarbefattningar vid kommunal fortsättningsskola; nr 186, angående rätt för innehavare av befattning med delaktighet istatens pensionsanstalt att vid avgång ur tjänst i vissa fall bibehålladelaktighet i anstalten; nr 187, angående familjepensionsrätt i statens pensionsanstalt för vissabefattningshavare vid lantbrukshögskolan;