Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. l934. Första kammaren. Nr 3. Onsdagen den 17 januari f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr Hagman anmälde, att han infunnit sig vid riksdagen. Herr talmannen yttrade, att han efter samråd med andra kammarens talman finge föreslå, det för-sta kammaren ville besluta att vid sammanträde lördagen den 20 i denna månad företaga val av ledamöter och suppleanter i detsärskilda utskott, kamrarna beslutit tillsätta. Detta förslag antogs. Herr statsrådet Wigforss avlämnade Kungl. Maj :ts proposition nr 54, med förslag till lag om sparbankernas säkerhetskassa. Föredrogs ånyo Kungl. Maj :ts proposition nr 1, angående statsverkets till- Bmuwrka stånd och behov under budgetåret 1934/1935. PWPOGIMMW Herr Johansson, Johan Bernhard: Herr talman! Av den nu föreliggande statsverkspropositionen framgår, att regeringen äskar för våra förhållanden oerhörda summor för åstadkommande av hjälp åt de arbetslösa. lngen hade väl för resten väntat något annat. Alla äro vi villiga att medgiva, att det är statsmakternas plikt att i mån av förefintliga resurser hjälpa de utan eget förvållande arbetslösa. Jag skall icke vid detta tillfälle inlåta mig på något omdöme angående det sätt, varpå arbetslöshetsfrågorna löstes vid föregående riksdag eller om hur de då beslutade åtgärderna verkat i praktiken. När man tager del av hans excellens statsministerns uttalande rörande den inträdande förbättringen i konjunkturerna i vårt land, en konjunkturförbättring, som även jag erkänner vara för handen, så blir man i alla fall ytterst betänksam rörande de svenska statsmakternas system för arbetslöshetshjälpen, när man samtidigt tager del av den för ett par dagar sedan publicerade rapporten från internationella arbetsbyrån rörande arbetslösheten i olika länder. Man frågar sig om det ändå inte är något fel med det system, som tillämpas här i landet. Enligt den åberopade rapporten har i vårt land arbetslösheten ökats och detta trots konjunkturförbättringen, under det att i ett 20-tal i rapporten uppräknade länder arbetslösheten företer minskning. Konjunkturförbättringen i vårt land torde dock förhållandevis vara fullt ut så framträdande som i andra länder, om man tager hänsyn nämligen till den förbättrade handelsbalansen under 1933, vilken förbättring utgör omkring 200 miljoner kronor. Att arbetslösheten det oaktat här ökas, när i andra länderkonjunkturförFörsta kammarens protokoll 1984. Nr 8.