Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/339

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 2 mars. Nr 13. 27 Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 179, angaende bestridande av kostnaderna för vissa reparationsarbeten å Oscar-Fredriksborgs fort. F öredrogos och hänvisades till bankoutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 182, angående pensionsförbättring åt mästaren vid Karlskronaörlogsvarv Wictor Emanuel Pettersson; nr 183, angående förtidspension åt förre icke-ordinarie jägmästaren W. H. R. von Arnold; nr 184, angående tilläggspension åt f. d. rektorn vid Skaraborgs länslandstings småskolesemiuarium i Skara Sara Natalia Elisabet Rydell; nr 185, angående beräkning i vissa fall av engångsavgift enligt § 9 mom. 1 i reglementet för statens pensionsanstalt beträffande lärarbefattningar vid kommunal fortsättningsskola; nr 186, angående rätt för innehavare av befattning med delaktighet istatens pensionsanstalt att vid avgång ur tjänst i vissa fall bibehålla delaktighet i anstalten; och nr 187, angående familjepensionsrätt i statens pensionsanstalt för vissabefattningshavare vid lantbrukshögskolan. Föredrogs och hänvisades till bevillningsutskottet Kungl. Maj :tsproposition nr 191, med förslag till förordning om ändrad lydelse av 4 och 7 §§ tulltaxeförordningen den 4 oktober 1929 (nr 316). Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 193, angående lån för anordnande av vissa erkända alkoholistanstalter; och nr 194, angående anslag till fattigvård och barnavård för lappar. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott den av herrLöfvander m. fl. väckta motionen, nr 307, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 29 juni 1912 (nr 206) om arbetarskydd. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begärankonstítutionsutskottets utlåtande nr 6, statsutskottets utlåtanden nr 32 och 33 samtJordbruksutskottets utlåtande nr 33. Herr Johansson, Johan Bernhard, erhöll på begäran ordet och yttrade: J ag ber med hänsyn till omfattningen och vikten av Kungl. Maj :ts proposition nr 154 med förslag till lag om tillsättning av prästerliga tjänster att fåhemställa, att kammaren måtte besluta utsträckning av motionstiden för denna proposition till det sammanträde, som infaller näst efter tjugu dagar från propositionens. avlämnande. ' Denna hemställan bifölls.