Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/361

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


RIKSDAGENS PROTOKOLL. ns. |934. Första kammaren. Nr Onsdagen den 7 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Sköl_d avlämnade Kungl. Maj :ts proposition nr 210,angående ytterligare statsbidrag för undersökning rörande Emåns reglering. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kungl. Maj :ts propositioner: nr 199, angående elektrifiering av banorna Laxå-Charlottenberg,Södertälje södra-Eskilstuna med b_1l1njer och Uppsala-Gävle; samt nr 205, angående modernisering av vissa matinrättningar vid marinen. Föredrogs och hänvisades till behandling av lagutskott Kungl. Maj :tsproposition nr 208, med förslag till förordning om ändring i vissa delar avmotorfordonsförordningen den 20 juni 1930 (nr 284) m. m. Föredrogos ånyo första lagutskottets utlåtanden: nr 23, i anledning av väckt motion angående vissa ändringar i gällandepolislagstiftning; och nr 24, i anledning av väckt motion angående ändring av gällandebestämmelser om verkställighet av straff i vad angår politiska fångar. Vad utskottet i dessa utlåtanden hemställt bifölls. Vid förnyad föredragning av andra lagutskottets utlåtande nr 9, i anledning av väckt motion angående lagstiftning mot oskälig mellanhandsvinst vidhandel med livsmedel, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Föredrogs ånyo jordbruksutskottets utlåtande nr 24, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående nedsättning av räntan å lån från egnahemslåne-_ fonden, jämte i ämnet väckta motioner. l en till riksdagen den 12 januari 1934 avlåten, till jordbruksutskottethänvisad proposition nr 42 hade Kungl. Maj :t under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för samma dag föreslagitriksdagen att godkänna de ändringar i de av riksdagen antagna allmännagrunderna för den statsunderstödda egnahemsverksamheten, vilka framginge av ett såsom bilaga till berörda statsrådsprotokoll fogat förslag till ändrad lydelse av § 18 kungörelsen den 8 juni 1928 (nr 217). l detta sammanhang hade utskottet till behandling förehaft följande inom riksdagen väckta motioner nämligen 1) l: 255 av herr Pettersson, Anton, och herr Larsson, Johan August,likalydande med li:315 av herrar Svensson i Grönvik och Pettersson i Dahl, Första kammarens protokoll 1984. Nr 15. 1 v Ang. -ned- .sått-m'ng av räntan å egmahemaldn