Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/362

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


2 Nr 15. Onsdagen den 7 mars. Ang. nedsättning av räntan å egnahemslån. (Forts.) vari hemställts, att riksdagen måtte besluta att räntan å egnahemslån, som för år 1920 eller senare beviljats eller komme att beviljas, skulle nedsättas till 3.6 procent för jordbrukslån under hela lånetiden samt å bostadslån under den amorteringsfria tiden till 4 procent och efter den amorteringsfria tiden till 4.5 procent; 2) li: 310 av herrar Hansson i Rubbestad och Niklasson, vari hemställts, att riksdagen måtte besluta dels att räntan å egnahemslån förjordbrukslägenheter skulle fastställas till 2.5 procent, dels ock att möjlighet till anstånd med inbetalningen å stående delen skulle fastställas enligt förut gällande grunder; 3) li: 509 av herr Ericson i Boxholm m. fl., vari hemställts, att riksdagen måtte besluta företaga sådan ändring i Kungl. Maj :ts proposition nr 42, att räntan å egnahemslån, som utlämnades för jordbruks- och bostadslägenheter, skulle under hela lånetiden utgå med 3.6 procent; 4) l:256 av herr Pettersson, Anton, m. fl., likalydande med li:3l6 av herrar Svensson i Grönvik och Pettersson i Dahl, vari hemställts, att riksdagen ville i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla om ändrade bestämmelser föregnahemslåns utlämnande, så att vederbörande egnahemsnämnd ålades att pröva skäligheten av inköpspriset för jordbruksfastighet, för vilken egnahemslånbeviljades; ' 5) li: 342 av herrar Lundqvist och Thorell, vari hemställts, att riksdagen inåtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla, att Kungl. Maj :t måtte låta utreda frågan om ändrade bestämmelser för 'långivningen tillbostadsegnahem och för riksdagen framlägga de förslag i ärendet, vartill utredningen kunde giva anledning. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet på anförda skäl hemställt, 1) att riksdagen måtte med bifall till Kungl. Maj :ts förevarande proposition samt med avslag å motionerna l: 255 och li: 315, ävensom å motionerna li: 310 och li: 509 godkänna de ändringar i de av riksdagen antagna allmänna grunderna för den statsunderstödda egnahemsverksamheten, vilka framginge av ett såsom bilaga till utlåtandet fogat förslag till ändrad lydelse av § 18 kungörelsen den 8 juni 1928 (nr 217); o/52.) åitt motionerna l: 256 och li: 316 icke måtte föranleda någon riksdagens a gar ; 3) att motionen li: 342 icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd. Vid punkten 1 av utskottets liemställan hade reservation avgivits av herrar Gustafson 1 Kasenberg, Andersson i Löbbo, Andersson i Tungelsta, Karlsson i_Munkedal och Pettersson Rösta, som på åberopade grunder hemställt, att riksdagen måtte med anledning av Kungl. Maj :ts förevarande proposition samt motionerna l: 255, li: 315, li: 310 och li: 509 godkänna de ändringar i de av riksdagen antagna allmänna grunderna för den statsunderstöddaegnahemsverksamheten, vilka framginge av ett i reservationen infört förslag till ändrad lydelse av § 18 kungörelsen den 8 juni 1928 (nr 217), angående allmännagrunder för den statsunderstödda egnahemsverksamheten. _ Herr Tiällgfß?i Herr talman! Då jag inte hade tillfälle att närvara vid Jordbruksutskottets behandling av föreliggande utlåtande, har jag begärt ordet för att tillkännagiva och få till kammarens protokoll antecknat, att jag, oin jag varit närvarande, skulle ha anslutit mig till den mening, som framförts avreservanterna under punkt 1. J ag tror att det vore 1 överensstämmelse medbillighet, rättvisa och klokhet att här gå på ett bifall till motionen nr 255 i första kammaren.