Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/379

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Fredagen den 9 mars. Nr 15, 19 nr 35, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående försäljning av en tidigare såsom jägmästarebostad disponerad lägenhet i Malå socken av Västerbottens län_; nr 36, 1__anledn1ng a_v väckt motion _angåe_nde bestämmelser om obligatorisk effektiv varmebehandhng av konsumtionsmjölk; nr 37, 1 anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående inlösen av vissa arrenderätter till laxfisken i Mörrumsån; och _ _ _nr 38, 1 anledning av Kungl. Majztso proposition angående försäljning av vissa kronoegendomar och lagenheter fran sadana egendomar. Justerades protokollsutdrag för denna dag, varefter kammarenssammanträde avslutades kl. 12.34 på dagen. ln fidem G. H. Berggren. Fredagen den 9 mars. . Kammaren sammanträdde kl. 4 e. m.; och dess förhandlingar leddes av herr förste vice talmannen. Herr statsrådet Schlyter avlämnade Kungl-. Maj :ts propositioner: nr 212, med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 juni 1885 (nr 27) angående lösdrivares behandling m. m.; nr 213, angående anslag till skyddsuppfostran m. m.; nr 215, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § 2:o), 14:o) och l7:o) lagen den 26 maj 1909 (nr 38 s. 3) om Kungl. Maj :ts regeringsrätt; samt nr 217 _, med förslag till lag angående ändrad lydelse av 2 § lagen den 30 maj 19'l6 (nr 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast egendom eller gruva eller aktier i vissa bolag, m. m. Justerades protokollen för den 3 och den 6 innevarande månad. Anmäldes och godkändes statsutskottets förslag till riksdagens skrivelser till Konungen: nr 5, angående vissa i statsverkspropositionen gjorda framställningarrörande utgifterna för budgetåret 1934/1935 under riksstatens femte huvudtitel, innefattande anslagen till socialdepartementet; nr 78, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen gjordaframställning angående tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare; nr 79, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående förstärkning av femte huvudtitelns anslag till kommittéer och utredningar genom sakkunniga;