Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/380

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


20 Nr 15. Fredagen den 9 mars. nr 80, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående upplåtelse av rätt till bearbetande av icke inmutningsbara mineralfyndigheter å, kronojord; samt nr 81, i anledning av Kungl. Maj :ts i statsverkspropositionen underUtgifter för kapitalökning gjorda framställning angående uppförande och inred- ning av byggnad för de patologiska och hygienisk-bakteriologiskainstitutionerna vid universitetet i Uppsala. Anmäldes och godkändes riksdagens kanslis förslag till dels riksdagens skrivelser till Konungen: nr 72, angående val av riksdagens justitieombudsman och hans efterträdare; samt nr 75, angående val av riksdagens militieombudsman och hans efterträdare; dels ock riksdagens förordnanden: nr 73, för revisionssekreteraren R. H. F. Gyllenswärd att vara riksdagens justitieombudsman; nr 74, för revisionssekreteraren N. T. Ljunggren att vara riksdagensjustitieombudsmans efterträdare; nr 76, för revisionssekreteraren T. P. J. Petersson att vara riksdagensmilitieombudsman; samt nr 77, för byråchefen F. G. S. Centerwall att vara riksdagensmilitieombudsmans efterträdare. Anmäldes och godkändes konstitutionsutskottets förslag till riksdagensskrivelse, nr 83, till Konungen i anledning av väckta motioner om utredning och förslag i fråga om kommunal fondbildning. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till riksdagensskrivelse, nr 87, till Konungen i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godlïännande av ett mellan Sverige och Österrike slutet handels- ochsjöfartsavta . Föredrogs och hänvisades till jordbruksutskottet Kungl. Maj :ts proposition nr 210, angående ytterligare statsbidrag för undersökning rörande Emåns reglering. Föredrogos, men bordlades ånyo på flera ledamöters begärankonstitutionsutskottets utlåtande nr 9, statsutskottets utlåtanden nr 38 och 39, förstalagutskottets utlåtanden nr 25-28 samt jordbruksutskottets utlåtanden nr 34-38. Vid föredragning av Kungl. Maj :ts denna dag avlämnade propositioner nr 212, 213, 215 och 217 blevo desamma på begäran bordlagda. Avgåvos och bordlades nedannämnda motioner: nr 309, av herr Björnsson, i anledning av Kungl. Maj :ts propositionangående omorganisation av gymnastiska centralinstitutet;