Sida:Rd 1934 A1 1 FK 1 18.djvu/420

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Alulagtül líkaarkívet. 22 Nr 17. Onsdagen den 14 mars f. m. Ang. kommunallagarnas bestämmelser om kvalificerad majoritet. (Forts.) god vän till det, som jag alltid avslår» Det är hans vanliga vädjan: Jag är lika god vän till det som jag evigt avslår. Så länge jag sitter i kammaren, kommer Reuterskiöld att avslå vännen Lindhagens motioner. Det är nog så, att man ibland får be Gud bevara sig för sina vänner. Sedan överläggningen .ansetts härmed slutad, gjorde herr talmannenjämlikt dårunder förekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vadutskotteti det nu ifrågavarande utlåtandet hemställt samt vidare på antagande av det förslag. som innefattades i den vid utlåtandet avgivnareservationen; och förklarade herr talmannen, efter att hava upprepat propositionen på bifall till utskottets hemstållan, sig finna denna proposition vara medövervägande ja besvarad. Herrar Sjödahl och Källman begärde votering, i anledning varav uppsattes samtefter given varsel upplästes och godkändes en så lydandeomröstnmgsproposition: Den, som bifaller vad konstitutionsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 10, röstar J 3; Den, det ej vill, röstar Nej; Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i den vid utlåtandet avgivna reservationen. - Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samtvoteringspropositionen ånyo upplästs, verkställdes omröstningen på det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr talmannen först de ledamöter, som ville rösta förjapropositionen, och därefter de ledamöter, som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser; och befanns därvid, att flertalet röstade förjapropositionen. 1 Vid förnyad föredragning av statsutskottets utlåtande nr 37, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående omorganisation av latinlyceilinjen vid statens provskola, nya elementarskolan i Stockholm, bifölls vad utskottet i detta utlåtande hemställt. Föredrogs ånyo och företogs punktvis till avgörande statsutskottetsutlåtande nr 8, angående regleringen f_ör budgetåret 1934/1935 av utgifterna under riksstatens åttonde huvudtitel, innefattande anslagen tillecklesiastikdepartementet. Punkten 1. Utskottets hemställan bifölls. Punkten 2. _I förslaget till riksstat för budgetåret 1934/1935 hade Kungl. Maj :tupptagit det ordinarie förslagsanslaget till riksarkivet med oförändrat belopp, 16/4,800 kronor. l gällande stat för riksarkivet fanns upptagen en anslagspost å 27,100 kronor till avlöningar till icke-ordinarie befattningshavare m. ni.